ابزار آلات ساختمانیفن اسکلت فلزیوبلاگ

قیمت تیرآهن در کارخانجات چند است؟

ساخت ویلا ارزان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۳۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۷۷,۰۷۰
+۰.۷%
۱۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۴۹,۵۵۰
+۰.۷%
۱۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۳,۰۲۷,۵۳۰
+۴.۳%
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۲,۲۰۱,۸۴۰
+۶.۰%
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۲,۱۱۰,۱۰۰
+۶.۰%
۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۵۸,۷۲۰
+۰.۷%
۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۸,۵۳۲,۱۲۰
+۳.۱%
۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۴۴,۹۶۰
+۰.۸%
۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۸,۶۲۳,۸۶۰
+۳.۱%
۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۳۷,۶۲۰
+۰.۸%
۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۶۴,۱۲۸,۴۵۰
+۷.۹%
۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۶۴,۲۲۰,۱۹۰
+۷.۹%
۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۷۳,۳۰۲,۷۶۰
+۴.۰%
۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۷۳,۳۹۴,۵۰۰
+۴.۰%
۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۳۷,۶۲۰
+۰.۸%
۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۸۸,۰۷۳,۴۰۰
+۱.۲%
۲۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۷۷,۰۷۰
+۰.۷%
۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۸۸,۸۰۷,۳۴۰
+۲.۱%
۲۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۸۹,۹۰۸,۲۶۰
+۳.۸%
۲۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۸۹,۸۱۶,۵۲۰
+۳.۸%
۲۴ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۴۹,۵۵۰
+۰.۷%
۲۷ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۰۵,۴۱۲,۸۵۰
+۰.۱%
۲۷ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۰۵,۵۰۴,۵۹۰
+۰.۱%
۲۷ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۳۷,۶۲۰
+۰.۸%
۳۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۷۷,۰۷۰
+۰.۷%
۳۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۲۳,۸۵۳,۲۲۰
+۰.۱%
۳۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۲۳,۷۶۱,۴۷۰
+۰.۱%

قیمت تیرآهن فایکو

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۳,۰۲۷,۵۳۰
+۲.۹%
۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۹,۴۴۹,۵۵۰
+۲.۴%

قیمت تیرآهن اهواز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۲,۱۱۰,۱۰۰
+۲.۹%
۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۸,۵۳۲,۱۲۰
+۲.۴%
۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۸,۶۲۳,۸۶۰
+۱.۹%

قیمت تیرآهن یزد

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۲,۱۱۰,۱۰۰
+۲.۹%
۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۹,۴۴۹,۵۵۰
+۲.۴%
۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۸,۶۲۳,۸۶۰
+۱.۹%
۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۶۶,۰۵۵,۰۵۰
+۱.۴%
۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۶۵,۱۳۷,۶۲۰
+۱.۴%

قیمت تیرآهن ترک

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۳,۰۲۰,۱۹۰
+۰.۰%
۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۲,۰۱۱,۰۱۰
+۰.۰%
۱۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۲,۱۹۴,۵۰۰
+۰.۰%
۳۳ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۸۹,۰۰۰
+۰.۳%
۳۶ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۸۹,۰۰۰
+۰.۳%
۴۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۸۹,۰۰۰
+۰.۳%
۴۵ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۵۲,۳۰۰
+۰.۳%
۵۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۸۹,۰۰۰
+۰.۳%
۵۵ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۶۳۴,۸۷۰
+۰.۳%
۶۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۰,۸۳۰
+۰.۳%

قیمت تیرآهن روسیه

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۴۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۴۵ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۵۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۵۵ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۶۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%

قیمت تیرآهن کره

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۳۳ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۳۶ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۴۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۴۵ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۵۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۵۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%
۵۵ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵۹۸,۱۷۰
+۰.۳%

قیمت تیرآهن بناب

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۰,۲۷۵,۲۳۰
+۳.۱%
۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۵,۰۳۶,۴۳۰
+۲.۱%

قیمت تیرآهن ماهان

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۶,۶۹۷,۲۵۰
+۲.۶%
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۸,۴۴۰,۳۷۰
+۳.۳%
۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۳,۱۱۹,۲۷۰
+۲.۲%
عنوان وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
تیرآهن ۱۲ انبار اصفهان ۱۲۵ ۱۲

۴۰,۳۰۰,۰۰۰

نوشته های مشابه
 

ثابت

تیرآهن ۱۴ سبک انبار اصفهان ۱۴۰ (سبک) ۱۲

۳۹,۳۰۰,۰۰۰

 

۱,۵۰۰,۰۰۰

تیرآهن ۱۴ انبار اصفهان ۱۵۵ ۱۲

۴۷,۳۰۰,۰۰۰

 

۱,۰۰۰,۰۰۰

تیرآهن ۱۶ سبک انبار اصفهان ۱۷۰ (سبک) ۱۲

۴۸,۳۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۱۶ انبار اصفهان ۱۹۰ ۱۲

۵۴,۳۰۰,۰۰۰

 

۱,۰۰۰,۰۰۰

تیرآهن ۱۸ انبار اصفهان ۲۲۶ ۱۲

تماس بگیرید

 

نامشخص

تیرآهن ۲۰ انبار اصفهان ۲۶۹ ۱۲

۷۸,۳۰۰,۰۰۰

 

۲,۰۰۰,۰۰۰

تیرآهن ۲۲ انبار اصفهان ۳۱۵ ۱۲

تماس بگیرید

 

نامشخص

تیرآهن ۲۴ انبار اصفهان ۳۶۹ ۱۲

۹۹,۳۰۰,۰۰۰

 

۳,۰۰۰,۰۰۰

تیرآهن ۲۷ انبار اصفهان ۴۳۴ ۱۲

۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰

 

۱,۰۰۰,۰۰۰

تیرآهن ۳۰ انبار اصفهان ۵۰۷ ۱۲

۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰

 

ثابت

قیمت ها با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

طراحی ویلا ساده

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

 

عنوان وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲۵ ۱۲

تماس بگیرید

 

نامشخص

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۵۵ ۱۲

تماس بگیرید

 

نامشخص

تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۹۰ ۱۲

۲۸۴,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۲۲۶ ۱۲

۳۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۲۶۹ ۱۲

۲۸۹,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۳۱۵ ۱۲

تماس بگیرید

 

نامشخص

تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۳۶۹ ۱۲

۲۶۲,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۴۳۴ ۱۲

۲۶۶,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۵۰۷ ۱۲

۲۷۶,۰۰۰

 

نامشخص

 قیمت ها با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

قیمت تیرآهن (IPE) انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

 

عنوان وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
تیرآهن ۱۲ انبار تهران ۱۲۵ ۱۲

۳۲,۷۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۱۴ انبار تهران ۱۵۵ ۱۲

۳۹,۸۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۱۶ انبار تهران ۱۹۰ ۱۲

۴۸,۶۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۱۸ انبار تهران ۲۲۶ ۱۲

۵۶,۱۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۲۰ انبار تهران ۲۶۹ ۱۲

۶۴,۷۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۲۲ انبار تهران ۳۱۵ ۱۲

۹۴,۲۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۲۴ انبار تهران ۳۶۹ ۱۲

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۲۷ انبار تهران ۴۳۴ ۱۲

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

تیرآهن ۳۰ انبار تهران ۵۰۷ ۱۲

۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰

 

نامشخص

قیمت ها با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

منبع :  آموزش ساخت و ساز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا