ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت تیرچه در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

قیمت تیرچه بلوک

تیرچه کرومیت

محصول میلگرد تحتانی میلگرد تقویت درصد تقویت میلگرد فوقانی زیگزاگ قیمت (تومان)
تیرچه صنعتی ۸×۲ ۸ ۵×۲ ۱۰۶۱۰۰
تیرچه صنعتی ۱۰×۲ ۸ ۵×۲ ۱۲۴۴۰۰
تیرچه صنعتی ۱۲×۲ ۱۰ ۶۰% ۱۰ ۵×۲ ۱۵۵۶۰۰
تیرچه صنعتی ۱۴×۲ ۱۲ ۶۰% ۱۲ ۵×۲ ۱۸۲۸۰۰
تیرچه صنعتی ۱۶×۲ ۱۲ ۶۰% ۱۲ ۵×۲ ۲۰۱۴۰۰
تیرچه بتنی ۸×۲ ۸ ۶×۱ ۵۱۷۰۰
تیرچه بتنی ۸×۲ ۱۰ ۶×۱ ۶۰۹۰۰
تیرچه بتنی ۱۰×۲ ۱۰ ۶×۲ ۸۷۸۰۰
تیرچه بتنی ۱۲×۲ ۱۲ ۶×۲ ۱۰۵۳۰۰
تیرچه بتنی ۱۴×۲ ۱۲ ۶×۲ ۱۲۳۲۰۰
تیرچه بتنی ۱۶×۲ ۱۲ ۸×۲ ۱۴۹۵۰۰
نام محصول میلگرد بالایی میلگرد زیرین زیگزاگ در هر متر تقویت محصول قیمت هر متر (تومان)
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۱ الی ۴ متر ۱۰ دو میلگرد ۱۰ دوبل ۵.۲ ۱۱۰۰۰۰
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۴ الی ۵ متر ۱۲ دو میلگرد ۱۲ دوبل ۵.۲ ۱۳۳۰۰۰
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۵ الی ۶ متر ۱۲ دو میلگرد ۱۴ دوبل ۵.۲ یک میلگرد ۱۰ ۱۵۷۰۰۰
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۶ الی ۷ متر ۱۴ دو میلگرد ۱۴ دوبل ۵.۲ یک میلگرد ۱۲ ۱۷۹۰۰۰
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۷ الی ۹.۳۰ متر ۱۴ دو میلگرد ۱۶ دوبل ۵.۲ یک میلگرد ۱۴ ۲۱۰۰۰۰

 

قیمت تیرچه کرومیت

کارخانه نبشی عرض ورق (cm) ضخامت زیگزاگ وزن هر متر قیمت هر کیلو
قیمت تیرچه کرومیت اصفهان ۴ ۱۲ ۱۲ وابسته به طول تیرچه ۳۷۵۰۰
قیمت تیرچه کرومیت کاشان ۴ ۱۲ ۱۲ ۳۱۵۰۰
قیمت تیرچه کرومیت گیلان ۴ ۱۲ ۱۲ ۳۵۵۰۰
قیمت تیرچه کرومیت مشهد ۴ ۱۲ ۱۲ ۳۳۵۰۰

محصول میلگرد تحتانی میلگرد تقویت درصد تقویت میلگرد فوقانی زیگزاگ قیمت (تومان)
تیرچه صنعتی ۸×۲ ۸ ۵×۲ ۹۵۹۰۰
تیرچه صنعتی ۱۰×۲ ۸ ۵×۲ ۱۰۷۰۰۰
تیرچه صنعتی ۱۲×۲ ۱۰ ۶۰% ۱۰ ۵×۲ ۱۳۵۶۰۰
تیرچه صنعتی ۱۴×۲ ۱۲ ۶۰% ۱۲ ۵×۲ ۱۶۴۵۰۰
تیرچه صنعتی ۱۶×۲ ۱۲ ۶۰% ۱۲ ۵×۲ ۱۸۵۱۰۰
تیرچه بتنی ۸×۲ ۸ ۶×۱ ۶۴۹۰۰
تیرچه بتنی ۸×۲ ۱۰ ۶×۱ ۷۰۵۰۰
تیرچه بتنی ۱۰×۲ ۱۰ ۶×۲ ۹۰۲۰۰
تیرچه بتنی ۱۲×۲ ۱۲ ۶×۲ ۱۰۸۵۰۰
تیرچه بتنی ۱۴×۲ ۱۲ ۶×۲ ۱۲۷۷۰۰
تیرچه بتنی ۱۶×۲ ۱۲ ۸×۲ ۱۵۶۰۰۰
نام محصول میلگرد بالایی میلگرد زیرین زیگزاگ در هر متر تقویت محصول قیمت هرمتر (تومان)
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۱ متر الی ۴ متر ۱۰ دو میلگرد ۱۰ دوبل ۵.۲ تماس بگیرید
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۴ متر الی ۵ ۱۲ دو میلگرد ۱۲ دوبل ۵.۲ تماس بگیرید
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۵ متر الی ۶ ۱۲ دو میلگرد ۱۴ دوبل ۵.۲ یک میلگرد ۱۰ تماس بگیرید
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۶ متر الی ۷ متر ۱۴ دو میلگرد ۱۴ دوبل ۵.۲ یک میلگرد ۱۲ تماس بگیرید
قیمت تیرچه بلوک بتنی ۷ متر الی ۹.۳۰ متر ۱۴ دو میلگرد ۱۶ دوبل ۵.۲ یک میلگرد ۱۴ تماس بگیرید

قیمت تیرچه کرومیت

نوشته های مشابه
کارخانه نبشی عرض ورق ضخامت زیگزاگ وزن هر متر قیمت هر کیلو
قیمت تیرچه کرومیت اصفهان ۴ ۱۲سانت ۱۲ بسته به طول تیرچه تماس بگیرید
قیمت تیرچه کرومیت گیلان ۴ ۱۲سانت ۱۲ تماس بگیرید
قیمت تیرچه کرومیت کاشان ۴ ۱۲سانت ۱۲ تماس بگیرید
قیمت تیرچه کرومیت مشهد ۴ ۱۲سانت ۱۲ تماس بگیرید

اندازه تیرچه قیمت هر متر (تومان) میلگرد بالا میلگردپایین زیگزال تقویت
تیرچه سنتی ۱ تا ۳.۵ متری ۶۱.۳۰۰ ۸ ۸ تک ۶ ندارد
تیرچه سنتی ۳.۶ تا ۵ متری ۸۱.۰۰۰ ۱۰ ۱۲ تک ۶ ندارد
تیرچه سنتی ۵.۱ تا ۷ متری ۱۱۲.۲۰۰ ۱۴ ۱۴ دوبل ۶ ندارد
تیرچه سنتی ۵.۱ تا ۶ متری ۱۵۲.۲۰۰ ۱۴ ۱۶ دوبل ۸ ۱۲
تیرچه سنتی ۷ و ۷ متر به بالا ۱۵۵.۰۰۰ ۱۶ ۱۶ دوبل ۸ ۱۴

قیمت تیرچه صنعتی

اندازه تیرچه قیمت هر متر (تومان) میلگرد بالا میلگردپایین زیگزال تقویت
تیرچه صنعتی ۱ تا ۳.۵ متری ۷۹.۰۰۰ ۱۰ ۱۰ دوبل ۵ ندارد
تیرچه صنعتی ۳.۶ تا ۵ متری ۹۶.۰۰۰ ۱۲ ۱۲ دوبل ۵ ندارد
تیرچه صنعتی ۵.۱ تا ۶ متری ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴ ۱۶ دوبل ۵ ۱۲
تیرچه صنعتی ۶ تا ۷ متری ۱۴۴.۰۰۰ ۱۶ ۱۶ دوبل ۵.۵ ۱۲
تیرچه صنعتی ۷ متر به بالا ۱۵۰.۰۰۰ ۱۶ ۱۶ دوبل ۵.۵ ۱۶

جدول قیمت تیرچه کرومیت

نوع ورق قیمت هر کیلو (تومان) وزن تقریبی هر متر تیرچه نبشی
تیرچه با ورق کاشان ۲۲.۵۰۰ ۸ ۳
تیرچه با ورق مشهد ۲۰.۵۰۰ ۱۰ ۳
تیرچه با ورق گیلان ۲۳.۵۰۰ ۱۴ ۳
تیرچه با ورق اصفهان ۲۳.۵۰۰ ۱۶ ۳

قیمت تیرچه بتنی ۳-۴ متری مقاوم[تیرچه قشم]

۶۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت خرپای تیرچه ارتفاع ۱۰ cm[پایتخت]

۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی طول ۶٫۴۰ متر[بنیاد بتن]

۵,۳۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی طول ۷٫۷۰ متر[بنیاد بتن]

۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی طول ۴٫۹۰ متر[بنیاد بتن]

۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی طول ۸ متر[بنیاد بتن]

۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی طول ۵٫۷۰ متر [بنیاد بتن]

۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی ۴ وایر[بتن پیش فشرده ایرانbpico]

۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی ۵ وایر[بتن پیش فشرده ایران bpico]

۷۶۵,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی ۲*۸متر[تیرچه پایدار]

۵۴۳,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی آماده[اسدی]

۷۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه پاشنه بتنی میلگرد ۱۲[آجرپی]

۸۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه کرومیت نبشی ۴ ورق۴زیگزال ۱۲

۲۵۵,۰۰۰ ریال

قیمت فوم سقفی تیرچه بلوک دانسیته ۶٫۵ ارتفاع۲۰ سانت

۵۴۵,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی ۴ متری میلگرد ۸[آیتک سازان]

۱,۴۰۸,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی ۱ تا ۴/۵ متر ارتفاع ۲۵،میلگرد بالا[آسرون]

۲۲۱,۸۰۰ ریال

قیمت تیرچه فلزی ورق ۵ نبشی ۴ زیگزاگ[شهر مفتول]

۱۷۶,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه فلزی ورق ۳ نبشی ۴ زیگزاگ[شهر مفتول]

۱۸۶,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه فلزی درجه یک ورق[ایده ال]

۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه کرومیت فلزی[ثمین سازه]

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه استاندارد بتنی[ثمین سازه]

۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه پاشنه فلزی افق

۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه کرومیت مدل ۲۰۹۸ افق

۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه کرومیت میلگرد ۳ میلیمتری آشیان فراز

۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه ۷ متری ، قیمت تیرچه بتنی ۷ متری | (تیرچه بلوک ۷ متری) قیمت تیرچه بلوک , قیمت تیرچه ارتفاع ۱۵ تا ۲۵ تهران تیرچه بتنی  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت تیرچه ۶ متری ، قیمت تیرچه بتنی ۶ متری | (تیرچه بلوک ۶ متری) قیمت تیرچه بلوک , قیمت تیرچه ارتفاع ۱۵ تا ۲۵ تهران تیرچه بتنی  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تیرچه ۵ متری ، قیمت تیرچه بتنی ۵ متری | (تیرچه بلوک ۵ متری) قیمت تیرچه بلوک , قیمت تیرچه ارتفاع ۱۵ تا ۲۵ تهران تیرچه بتنی  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تیرچه ۴ متری ، قیمت تیرچه بتنی ۴ متری | (تیرچه بلوک ۴ متری) قیمت تیرچه بلوک , قیمت تیرچه ارتفاع ۱۵ تا ۲۵ تهران تیرچه بتنی  ۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت یونولیت سقفی

نام محصول طول (M) عرض (CM) ضخامت (CM) وزن (گرم) قیمت (تومان)
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۱۰۰ تماس بگیرید
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۲۰۰ تماس بگیرید
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۳۰۰ تماس بگیرید
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۴۰۰ تماس بگیرید
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۵۰۰ تماس بگیرید
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۶۰۰ تماس بگیرید
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۷۰۰ تماس بگیرید
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۸۰۰ تماس بگیرید
یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ ۲۵ ۱۹۰۰ تماس بگیرید

قیمت تیرچه پیشتنیده دهانه بلند ۱۲ متری آشیان فراز

۱۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه سیمانی MPS 25*50 cm[آرمه کو]

۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه کمتر از ۳ متر میلگرد بالا ۸ پایین ۸ اطلس

۱۶۶,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه کرومیت ۴عرض ۱۵ سانت امیر کبیر

۲۹,۲۰۰ ریال

قیمت اسکلت تیرچه خرپا بتن عیار۴۰۰ آترینا

۶۱,۰۰۰ ریال

قیمت تیرچه بتنی قائم سقف

۲۵۰,۰۰۰ ریال

منبع : ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا