قیمت دستمزد ساختمانقیمت دستمزد کناف

قیمت دستمزد کناف کار در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا کوچک 

دستمزد کناف کار در سال ۱۴۰۳

قیمت کناف

ردیف شرح کالا یا خدمات متراژ (مترمربع) قیمت واحد (تومان)
۱ تهیه و اجرای سقف ساده کناف ایران +K تیپ A ۱ ۲۹۰,۰۰۰
۲ تهیه و اجرای سقف ساده کناف ایران +K تیپ B ۱ ۲۸۰,۰۰۰
۳ تهیه و اجرای دیوار یکطرفه پانل آرجی ۱۲/۵ ۱ ۳۲۰,۰۰۰
۴ تهیه و اجرای دورباکس ۱ ۲۶۰,۰۰۰
۵ تهیه و اجرای دورباکس با لبه نور مخفی ۱ ۲۷۰,۰۰۰
۶ تهیه و اجرای سقف شبکه با تایل گچی روکش پی وی سی ۱ ۲۷۰,۰۰۰
۷ تهیه و اجرای سقف شبکه با تایل پی وی سی ۱ ۳۰۰,۰۰۰
۸ تهیه و اجرای دیوار جداکننده دوطرف پانل ۱ ۳۸۰,۰۰۰
۹ تهیه و نصب عایق حرارتی و صوتی ۱ ۹۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰
نوع کناف کاری قیمت به تومان
تهیه و اجرای کناف کاری برای سقف ساده (flat) ۱۹۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰
تهیه و اجرای کناف کاری برای سقف دور باکس (نور مخفی) ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰
تهیه و اجرای کناف کاری برای دیوار پوششی (یک طرفه) ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰
تهیه و اجرای کناف کاری برای دیوار جدا کننده (دو طرفه) ۳۲۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰
تهیه و اجرای کناف کاری برای دیوار پوششی با عایق پشم سنگ (یک طرفه) ۲۹۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰
تهیه و اجرای کناف کاری برای دیوار جدا کننده با عایق پشم شیشه (دو طرفه) ۳۵۰.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰

شروع از حداکثر قیمت
سقف ساده (فلت) ۳۵۰۰۰۰تومان هر متر ۶۵۰۰۰۰ تومان هر متر
دورباکس (نورمخفی، هالوژن) ۳۵۰۰۰۰ تومان هر متر ۶۵۰۰۰۰ تومان هر متر
کناف سقف تمام دکوراتیو براساس نوع طرح براساس نوع طرح
دستمزد اجرا کنافکاری بر اساس نوع طرح بر اساس نوع طرح
ردیف ساختار شرح ساختار اجرایی دستمزد اجرا هر مترمربع (تومان) ماستیک کاری با مصالح بتونه کاری با مصالح جمع متر مربع (تومان)
۱ W111 دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه پانل در هر طرف ۸۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۹۰۰۰
۲ W112 دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه پانل در هر طرف ۹۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰
۳ W115 دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه پانل در هر طرف ۹۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰
۴ AQUA دیوار آکواپانل ( خارجی ) با نصب لایه گچی در داخل ۸۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰
۵ AQUA دیوار آکواپانل ( داخلی ) با نصب لایه گچی در داخل ۸۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰
۶ AQUA سقف آکواپنل (sky lite) ۹۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰
۷ W625 دیوار پوششی مستقل از دیوار ۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۸ W623 دیوار پوششی متصل به دیوار ۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۹ W611 دیوار پوششی بدون سازه ۷۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۴۰۰۰
۱۰ D112a سقف کاذب ثابت و مسطح ۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰
۱۱ D112b سقف کاذب ثابت و مسطح ۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۱۲ click سقف مشبک (تایل های ۶۰ در ۶۰ ) ۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰
۱۳ دکور اجرای باکس ساده ۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۱۴ دکور اجرای باکس یا نور مخفی ۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰

طراحی ویلا کلاسیک

شروع از حداکثر قیمت
سقف ساده (فلت) ۳۵۰۰۰۰تومان هر متر ۶۵۰۰۰۰ تومان هر متر
دورباکس (نورمخفی، هالوژن) ۳۵۰۰۰۰ تومان هر متر ۶۵۰۰۰۰ تومان هر متر
کناف سقف تمام دکوراتیو براساس نوع طرح براساس نوع طرح
دستمزد اجرا کنافکاری بر اساس نوع طرح بر اساس نوع طرح

ردیف ساختار شرح ساختار اجرایی دستمزد اجرا هر مترمربع (تومان) ماستیک کاری با مصالح بتونه کاری با مصالح جمع متر مربع (تومان)
۱ W111 دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه پانل در هر طرف ۸۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۹۰۰۰
۲ W112 دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه پانل در هر طرف ۹۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰
۳ W115 دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه پانل در هر طرف ۹۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰
۴ AQUA دیوار آکواپانل ( خارجی ) با نصب لایه گچی در داخل ۸۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰
۵ AQUA دیوار آکواپانل ( داخلی ) با نصب لایه گچی در داخل ۸۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰
۶ AQUA سقف آکواپنل (sky lite) ۹۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰
۷ W625 دیوار پوششی مستقل از دیوار ۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۸ W623 دیوار پوششی متصل به دیوار ۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۹ W611 دیوار پوششی بدون سازه ۷۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۴۰۰۰
۱۰ D112a سقف کاذب ثابت و مسطح ۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰
۱۱ D112b سقف کاذب ثابت و مسطح ۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۱۲ click سقف مشبک (تایل های ۶۰ در ۶۰ ) ۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰
۱۳ دکور اجرای باکس ساده ۷۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۹۰۰۰
۱۴ دکور اجرای باکس یا نور مخفی ۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰

فهرست خدمات کناف هزینه انواع خدمات کناف دی ۱۴۰۱  برحسب متراژ
قیمت کناف سقف ساده ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان (هزینه مصالح و دستمزد نصب)
قیمت کناف سقف نور مخفی دورباکس ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان (هزینه مصالح و دستمزد نصب)

منبع :  ساخت و ساز ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا