ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت پرده هوا در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا ارزان

پرده هوا در سال ۱۴۰۳

پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4009 L/Y-LUX

۹,۱۴۸,۰۵۰ تومان

پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4010-L/Y (با ریموت)

۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان

پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با ریموت)

۶,۶۵۸,۰۰۰ تومان

پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4018-L/Y (با کلید)

نوشته های مشابه
۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان

پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل IM-2012

۱۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان

پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4020 L/Y-LUX

۱۲,۶۲۹,۷۶۰ تومان

پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4009-L/Y (با ریموت)

۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4009-L/Y (با ریموت)

۸,۷۷۵,۰۰۰ تومان

پرده‌هوا تک‌فاز توکار میتسویی مدل FM-4012-CS-L/Y

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4015 L/Y-LUX

۱۱,۷۴۵,۳۶۰ تومان

پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4018-L/Y (با ریموت)

۱۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان

پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4015-L/Y (با ریموت)

۱۱,۱۹۴,۰۰۰ تومان

پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4012-L/Y

۶,۳۲۴,۵۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
پرده هوا میتسویی DM-4012L-Y ۹,۸۲۰,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
پرده‌هوا تک‌فاز توکار میتسویی مدل FM-4020-CS-L/Y ۱۱,۲۲۸,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و بیست و هشت هزار تومان
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا – COR-IND-M 1000 W27 ۲۲,۳۹۷,۰۰۰
بیست و دو میلیون و سیصد و نود و هفت هزار تومان
پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل IM-2012 ۱۱,۴۹۷,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار تومان
پرده هوا میتسویی سرمایشی گرمایشی HM4020 (کویل… ۱۶,۶۹۸,۰۰۰
شانزده میلیون و ششصد و نود و هشت هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4020 L/Y-LUX ۸,۹۴۴,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار تومان
کویل گرمایشی گرین به ظرفیت ۳۰۰۰۰ Coil ۱,۷۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد هزار تومان
پرده هوا فرازکاویان مدل FM4020 L/Y ۱۲,۳۴۳,۰۰۰
دوازده میلیون و سیصد و چهل و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار ۹۰ سانتی متر میتسویی مدل RM ۱۶,۰۲۳,۰۰۰
شانزده میلیون و بیست و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4009HW(با کلید) ۱۲,۰۱۷,۰۰۰
دوازده میلیون و هفده هزار تومان
پرده هوا میتسویی مدل FM4012 ۸,۷۷۶,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار تومان
پرده هوا میتسویی (کلید دار) BM 4012 ۸,۷۲۷,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4010-L/Y (با… ۹,۴۲۴,۰۰۰
نه میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4015-L/Y (با… ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ده میلیون تومان
پرده هوا دکوراتیو ۹۰ سانتی متر میتسویی مدل DM ۱۱,۰۶۳,۰۰۰
یازده میلیون و شصت و سه هزار تومان
پرده هوا صنعتی اینورتر ۷۰ سانتی متر میتسویی… ۱۴,۴۷۵,۲۰۰
چهارده میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار دویست تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4018-L/Y ۱۱,۲۳۳,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و سی و سه هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4010-L/Y (با… ۸,۱۷۰,۰۰۰
هشت میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4010-L/Y ۸,۹۰۵,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد و پنج هزار تومان
کویل گرمایشی هایسنس به ظرفیت ۳۶۰۰۰ Coil ۳,۴۵۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4018-L/Y (با… ۱۰,۴۱۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد و ده هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4018 L/Y-LUX ۸,۷۴۷,۰۶۰
هشت میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار شصت تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1215-T6-GY ۸,۳۱۸,۷۸۰
هشت میلیون و سیصد و هیجده هزار هفتصد و هشتاد تومان
پرده هوا میتسویی ریموت دار BM 4018 ۸,۱۶۲,۷۰۰
هشت میلیون و صد و شصت و دو هزار هفتصد تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4018S/Y-W ۱۵,۵۰۴,۰۸۰
پانزده میلیون و پانصد و چهار هزار هشتاد تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با… ۶,۶۵۸,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار تومان
پرده هوا ۱۰۰ سانتی متر میتسویی مدل BM ۱۰,۹۴۱,۰۰۰
ده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1209-T6-GY ۶,۵۵۳,۲۰۰
شش میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار دویست تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4009 L/Y-LUX ۶,۵۵۳,۲۰۰
شش میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار دویست تومان
پرده هوا توکار ۱۸۰ سانتی متر میتسویی مدل FM ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و سیصد هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4010S/Y-W ۱۰,۱۵۳,۱۶۰
ده میلیون و صد و پنجاه و سه هزار صد و شصت تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4020HW(با ریموت) ۱۸,۵۲۷,۰۰۰
هیجده میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار تومان
پرده هوا تک فاز دکوراتیو میتسویی مدل DM-4020-L/Y ۱۱,۶۶۰,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان کابین ساده مدل FM4018 L/Y ۱۲,۰۷۰,۰۰۰
دوازده میلیون و هفتاد هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4009-L/Y (با… ۸,۱۱۹,۰۰۰
هشت میلیون و صد و نوزده هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان کویل آبگرم RM4015S/Y-W-LUX-V7 ۱۸,۴۵۷,۰۰۰
هیجده میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4015SJ-3D/Y ۱۷,۱۲۰,۸۸۰
هفده میلیون و صد و بیست هزار هشتصد و هشتاد تومان
پرده‌هوا تک ‌فاز توکار میتسویی مدل FM-4015-CS-L/Y ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل HIM-2012 ۱۷,۹۳۰,۰۰۰
هفده میلیون و نهصد و سی هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4020-L/Y (با… ۱۰,۶۹۴,۳۲۰
ده میلیون و ششصد و نود و چهار هزار سیصد و بیست تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4010 L/Y-LUX ۶,۷۵۷,۰۲۰
شش میلیون و هفتصد و پنجاه و هفت هزار بیست تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4015-L/Y ۱۰,۳۸۰,۰۰۰
ده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
کویل گرمایشی هایسنس به ظرفیت ۲۴۰۰۰ Coil ۳,۰۰۰,۰۰۰
سه میلیون تومان
پرده هوا میتسویی DM-4010L-Y ۹,۲۷۹,۰۰۰
نه میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4015S/Y-W ۱۳,۳۷۵,۵۸۰
سیزده میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار پانصد و هشتاد تومان
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل… ۲۱,۴۰۶,۰۰۰
بیست و یک میلیون و چهارصد و شش هزار تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4015-L/Y (با… ۸,۳۴۴,۷۰۰
هشت میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار هفتصد تومان
پرده هوا ۲۰۰ سانتی متر میتسویی FM-4020L-Y ۱۰,۳۴۱,۰۰۰
ده میلیون و سیصد و چهل و یک هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان کابین ساده مدل FM4015 L/Y ۱۱,۴۷۸,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار تومان
پرده هوا میتسویی (کلید دار) FM 4012-CS ۸,۸۲۶,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار تومان
پرده هوا ۲۰۰ سانتی متر میتسویی مدل BM ۱۴,۰۸۴,۰۰۰
چهارده میلیون و هشتاد و چهار هزار تومان
پرده هوا ۱۸۰ سانتی متر میتسویی FM-4018-L-Y ۱۰,۶۹۰,۰۰۰
ده میلیون و ششصد و نود هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4012-L/Y (با… ۸,۵۴۸,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4009-L/Y (با… ۸,۲۱۰,۰۲۰
هشت میلیون و دویست و ده هزار بیست تومان
پرده هوا میتسویی IM2007 ۱۰,۱۵۸,۰۰۰
ده میلیون و صد و پنجاه و هشت هزار تومان
پرده‌هوا تک‌فاز توکار میتسویی مدل FM-4012-CS-L/Y ۹,۰۰۰,۰۰۰
نه میلیون تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4009-L/Y (با… ۸,۴۸۳,۰۰۰
هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4015HW(با ریموت) ۱۵,۴۶۵,۰۰۰
پانزده میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4009-L/Y ۸,۷۹۹,۴۰۰
هشت میلیون و هفتصد و نود و نه هزار چهارصد تومان
پرده هوا ۶۰ سانتی متر میتسویی مدل FM ۸,۴۹۹,۸۲۰
هشت میلیون و چهارصد و نود و نه هزار هشتصد و بیست تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4009HW(با کلید) ۱۲,۵۸۴,۰۰۰
دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار تومان
پرده هوا ۱۵۰ سانتی متر میتسویی مدل BM ۱۲,۶۶۵,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4012 L/Y-LUX ۷,۱۶۰,۳۶۰
هفت میلیون و صد و شصت هزار سیصد و شصت تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4015 L/Y-LUX ۸,۳۱۸,۷۸۰
هشت میلیون و سیصد و هیجده هزار هفتصد و هشتاد تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4012HW(با کلید) ۱۳,۳۸۰,۰۰۰
سیزده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
پرده هوا کویل دار ۱۵۰ سانتی متر میتسویی مدل RM ۲۰,۴۴۸,۰۰۰
بیست میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار تومان
پرده هوا میتسویی اداری تجاری مدل FM4030 (تک فاز) ۲,۱۱۶,۰۰۰
دو میلیون و صد و شانزده هزار تومان
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل… ۱۸,۴۵۷,۰۰۰
هیجده میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان کابین ساده مدل FM4009 L/Y ۹,۰۴۳,۰۰۰
نه میلیون و چهل و سه هزار تومان
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل… ۲۱,۴۰۶,۰۰۰
بیست و یک میلیون و چهارصد و شش هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4020S/Y-W ۱۶,۰۴۰,۷۲۰
شانزده میلیون و چهل هزار هفتصد و بیست تومان
پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل HIM-2007-H/W ۱۱,۲۲۲,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و بیست و دو هزار تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4020-L/Y ۱۱,۰۱۰,۰۰۰
یازده میلیون و ده هزار تومان
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل… ۱۴,۰۱۰,۰۰۰
چهارده میلیون و ده هزار تومان
پرده هوای کویل دار (دکوراتیو) مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7 ۲۲,۱۳۵,۰۰۰
بیست و دو میلیون و صد و سی و پنج هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4009HW(با ریموت) ۸,۳۰۸,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد و هشت هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4015HW(با ریموت) ۱۶,۵۲۴,۰۰۰
شانزده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1212-T6-GY ۷,۱۶۰,۳۶۰
هفت میلیون و صد و شصت هزار سیصد و شصت تومان
پرده هوا میتسویی مدل FM4010 ۸,۳۴۰,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد و چهل هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با… ۶,۷۳۲,۱۸۰
شش میلیون و هفتصد و سی و دو هزار صد و هشتاد تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4018-L/Y (با… ۱۱,۶۷۳,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4009HW(با ریموت) ۱۰,۶۶۵,۰۰۰
ده میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4012-L/Y (با… ۸,۷۱۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و ده هزار تومان
پرده هوا میتسویی (ریموت دار) BM 4015 ۱۱,۰۷۶,۰۰۰
یازده میلیون و هفتاد و شش هزار تومان
پرده هوا میتسویی مدل FM-4009-CS-L/Y ۸,۵۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد هزار تومان
پرده هوا کویل دار ۲۰۰ سانتی متر میتسویی مدل RM ۲۲,۸۷۴,۰۰۰
بیست و دو میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4012-L/Y (با… ۹,۹۲۹,۹۲۰
نه میلیون و نهصد و بیست و نه هزار نهصد و بیست تومان
پرده هوا توکار ۱۵۰ سانتی متر میتسویی مدل FM ۱۳,۵۸۱,۴۰۰
سیزده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار چهارصد تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4018-L/Y (با… ۱,۱۵۷,۰۰۰
یک میلیون و صد و پنجاه و هفت هزار تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4010-L/Y (با… ۹,۰۷۲,۰۰۰
نه میلیون و هفتاد و دو هزار تومان
پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل HIM-2012-H/W ۱۳,۴۶۴,۰۰۰
سیزده میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1218-T6-GY ۸,۷۴۷,۰۶۰
هشت میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار شصت تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4012-L/Y ۶,۶۴۳,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و چهل و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4012HW(با کلید) ۱۲,۷۳۴,۰۰۰
دوازده میلیون و هفتصد و سی و چهار هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4015-L/Y (با… ۱۰,۵۱۰,۵۰۰
ده میلیون و پانصد و ده هزار پانصد تومان
پرده هوا میتسویی (کلید دار) FM 4018-CS ۱۰,۶۱۲,۰۰۰
ده میلیون و ششصد و دوازده هزار تومان
پرده هوا میتسویی DM-4018L-Y ۱۴,۵۷۳,۰۰۰
چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4020-L/Y (با… ۱۰,۵۷۶,۰۰۰
ده میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار تومان
پرده هوا توکار ۱۲۰ سانتی متر میتسویی مدل FM ۱۱,۷۳۹,۳۰۰
یازده میلیون و هفتصد و سی و نه هزار سیصد تومان
پرده‌هوا تک‌ فاز توکار میتسویی مدل FM-4018-CS-L/Y ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

پرده هوا میتسویی DM-4010L-Y

۹,۲۷۹,۰۰۰ تومان

پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4012 L/Y-LUX

۱۰,۱۰۹,۴۴۰ تومان

کویل گرمایشی هایسنس به ظرفیت ۳۶۰۰۰ Coil

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4012-L/Y (با ریموت)

۸,۵۴۸,۰۰۰ تومان

پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4010 L/Y-LUX

۹,۴۳۲,۵۴۰ تومان

پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4020-L/Y

۱۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان

پرده‌هوا تک‌فاز توکار میتسویی مدل FM-4020-CS-L/Y

۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

پرده هوا میتسویی مدل FM-4009-CS-L/Y

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پرده هوا میتسویی DM-4012L-Y

۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان

پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4010S/Y-W

۱۴,۱۷۳,۱۷۰ تومان

پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1218-T6-GY

۱۲,۲۱۰,۴۵۰ تومان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا