فن قراردادوبلاگ

قرارداد کولر

ساخت ویلا این قرارداد در تاریخ                       فیمابین شرکت                         به نمایندگی

نشانی                                                                                             تلفن                          که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای                         فرزند                      به شماره شناسنامه                 صادره از              و به نشانی

تلفن                      که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانالهای هوا ، نصب دریچه ها ، همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوط به ساخت و نصب کانال طبق نقشه ها و مشخصات فنی بشرح ذیل :

نوشته های مشابه

۱- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰

۲- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۸۰

۳- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱  میلی متر )

۴- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره

۵- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره

۶- ساخت و نصب چهارچوب

۷- نصب دریچه هوا با دمپر

۸- عایق پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه

۹- عایق پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک

۱۰- ساخت و نصب دودکش

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

۲-۳- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد                   ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

بر اساس : نرخنامه ذیل

۱- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۵۰                                        ریال

۲- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۸۰                                        ریال

۳- ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱ میلی متر )                  ریال

۴- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره                        هر کیلوگرم                                      ریال

۵- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره         هر کیلوگرم                                     ریال

۶- ساخت و نصب چهارچوب هر عدد                                                                             ریال

۷- نصب دریچه هوا                                                                                                   ریال

۸- عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه متر مربع                                ریال

۹- عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک متر مربع                              ریال

۱۰- دستمزد استاد کار و شاگرد هر روز                                                                            ریال

۱۱- دستمزد ساخت و نصب دودکش                                                                              ریال

تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

طراحی ویلا مدرن

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک – ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از یکسال راه اندازی  دستگاهها با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا                روز / ماه شمسی از تاریخ                لغایت                  می باشد.

ماده شش – تعهدات پیمانکار

۶-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

۶-۲-پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ                      ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد .

۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی میگردد .

۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

۶-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تاخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

۶-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

۶-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

۶-۱۲-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید که تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

۶-۱۴- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم بعهده پیمانکار می باشد .

۶-۱۵- کلیه کنده کاریها بعهده پیمانکار می باشد ( داخل ساختمان )

ماده هفت – تعهدات کارفرما

۷-۱- تامین آب و برق مورد نیاز کار

۷-۲ – چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد ، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد .

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

۸-۲-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

۸-۳- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

۸-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید .

۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

۸-۷- نقص هر یک از موارد قرارداد عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه

این قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

                   کارفرما                                                                         پیمانکار             

منبع : ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا