فن ساخت دیواروبلاگ

قیمت دستمزد گچ کار در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

دستمزد گچ کار در سال ۱۴۰۳

گچ کاری و گچ بری

۵۵۰۰۰هزار تومان
گچ و خاک (زیر)
هر متر مربع- بار خور متعارف و متراژ بالا
۵۵۰۰۰ تومان
گچ رویه (رو)
هر متر مربع- کنج و لبه متعارف- متراژ بالا
۱۴۵۰۰۰تومان
نور مخفی ساده
هر متر طول
از ۲۸۰۰۰۰ تومان
نورمخفی موج دار و پیچیده
هر متر طول
از ۲۸۰۰۰۰ تومان
ابزار کنج سقف
هر متر طول
۹۰۰۰۰ تومان
قاشقی
هر متر طول
۱۷۵۰۰۰ تومان
قاب سقف
هر متر طول
۱۶۵۰۰۰۰ تومان
ستون چهار گوش با ابزار و سر تاجی ساده
هر طرف متر طولی
۲۴۰۰۰۰۰ تومان
ستون گرد
هر عدد (تا ۳/۵ متر)
۹۵۰۰۰۰ تومان
ستون دو نبش
هر عدد (تا ۳/۵ متر)
۹۵۰۰۰۰۰تومان
خط ورساچی
هر متر طول
۹۵۰۰۰۰ تومان
دندان موشی
هر متر طول
۱۰۵۰۰۰۰ تومان
خط کوفی
هر متر طول
۱۲۲۰۰۰۰ تومان
خط زنجیره ای
هر متر طول
۸۵۰۰۰ تومان
گچ خاک + رویه
متر مربع- کنج و لبه متعارف
۷۰۰۰۰ تومان
گچ خاک+رویه
متر مربع- متراژ بالا
۲۲۰۰۰۰ هزار
قاب روی دیوار ساده(ابزار)
بسته به تعداد ابزار
۲۴۰۰۰۰ هزار تومان
قاب روی دیوار+گوشه (ابزار)
بسته به نوع و تعداد ابزار
۵۵۰ تا ۹۵۰ هزار تومان
قاب روی دیوار+گوشه+تاج
بسته به نوع و تعداد ابزار
۲۳۵۰۰۰۰ هزارتومان
ستون چهار گوش یا گرد ابعاد ۱۴×۱۴، ۱۶×۱۶، ۱۸ ×۱۸ سانتیمتر
هر عدد تا ارتفاع ۲/۶ متر
۱۲۰۰۰۰۰ هزارتومان
دور لوستری با نصب
برای فضای ۱۲ تا ۲۰ متر
۱۱۰.۰۰۰ هزار تومان
رابیتس ساده
هر متر مربع
قیمت آسترکشی (زیرکاری) ۳۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان برحسب متر مربع
قیمت سفیدکاری (روکاری) ۳۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان برحسب متر مربع
هزینه گچ‌کاری زیر و رو ۶۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان برحسب متر مربع
قیمت گچ‌کاری رابیتس ۶۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان برحسب متر مربع
قیمت گچ‌کاری نورمخفی ۷۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان بر حسب متر مربع
قیمت گچ‌بری ابزار ساده ۲۵.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌بری ابزار قاشقی ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌بری ابزار گلویی ۴۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان
هزینه گچ‌بری نور مخفی ۶۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان
هزینه گچ‌بری ابزار رابیتس ۷۵.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان
هزینه گچ‌بری قاب دیوار ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان
هزینه گچ‌بری قاب سقف ۵۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌بری پیش‌ساخته ۳۵.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان
قیمت آسترکشی (زیرکاری)  ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان
قیمت سفیدکاری (روکاری)  ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان
قیمت گچ کاری زیر و رو  ۶۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌کاری رابیتس  ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌کاری نورمخفی  ۸۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌بری ابزار ساده ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌بری ابزار قاشقی ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰تومان
قیمت گچ‌بری ابزار گلویی ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌بری ابزار رابیتس ۷۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت گچ‌بری نورمخفی ۷۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان
نصب گچبری پیش ساخته  به صورت کنتراتی بعد از دیدن پروژه تعیین می‌شود.
هزینه گچبری قاب دیوار ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان
هزینه گچبری قاب سقف ۸۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

نوع خدمات واحد قیمت توضیحات
گچ و خاک (زیر) هر متر مربع ۳۵۰۰۰ تومان متراژ بالا
گچ رویه (رو) هر متر مربع ۲۵۰۰۰ تومان متراژ بالا
نور مخفی هر متر طول ۸۵۰۰۰ تومان ساده
نور مخفی هر متر طول از ۱۵۰۰۰۰ تومان موج دار و پیچیده
بزار کنج سقف هر متر طول ۱۲۰۰۰۰ به بالا ساده
قاشقی هر متر طول ۳۵۰۰۰ تومان کنج دیوار
ستون ساده هر طرف متر طولی ۴۴۰۰۰۰ تومان چهار گوش با ابزار و سر تاجی
ستون دو نبش هر عدد ۴۵۰۰۰۰ تومان دو طرف نما
خط ورساچی هر متر طول ۱۸۰۰۰۰ تومان طولی
دندان موشی هر متر طول ۹۵ تا ۱۸۰ هزار تومان طولی
خط کوفی هر متر طول ۱۶۰۰۰۰ تومان طولی
خط زنجیره ای هر متر طول ۱۷۵۰۰۰ تومان طولی

گچ کاری

بازه قیمت عمده سفارشات:

۳۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گچ و خاک (زیر کار):
هر متر مربع/۵۵,۰۰۰ – ۵۰,۰۰۰
گچ کاری و سفیدکاری( نازک کاری) :
هر متر مربع/۵۵,۰۰۰ – ۵۰,۰۰۰
دکور نور مخفی ساده بدون ابزار:
هر عدد/۱۳۰,۰۰۰ – ۱۲۰,۰۰۰
ابزار قاشقی دیوار بالای ۵ عدد:
هر متر طول/۱۰۰,۰۰۰ – ۹۰,۰۰۰
ابزار گلوئی بزرگ (۱۵-۲۰ سانتی متر):
هر متر طول/۱۷۰,۰۰۰ – ۱۶۰,۰۰۰
ابزار گلوئی کوچک(۱۰-۱۲ سانتی متر):
هر متر طول/۸۰,۰۰۰ – ۷۰,۰۰۰

دستمزد اجرای گچ و خاک در شیراز[صفاری]

دستمزددستمزد گچ کار

۵۵۰,۰۰۰ ریال

نوشته های مشابه

دستمزد گچبری دور سالن در اصفهان[عمادی]

دستمزددستمزد گچ کار

۶۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچبری دستی سنتی در تهران[پارسایی]

دستمزددستمزد گچ کار

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کشی خاک و گچ سفید در تهران[آقا نژاد]

دستمزددستمزد گچ کار

۵۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت گچ کشی ساختمان دورو گچ و خاک در تهران[ملاپور]

دستمزددستمزد گچ کار

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ بری طرح کناف در اصفهان[کاظمی]

دستمزددستمزد گچ کار

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ بری ابزار گلویی در اصفهان[کاظمی]

دستمزددستمزد گچ کار

۲۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کشی دو رو گچ سفید و خاک در تهران[براتی]

دستمزددستمزد گچ کار

۵۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کشی دو رو گچ و خاک در تهران[براتی]

دستمزددستمزد گچ کار

۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کشی دولایه ای در تهران[پنجی]

دستمزددستمزد گچ کار

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کشی یک رو سفید در قم[کریمیان]

دستمزددستمزد گچ کار

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سقف گچی در تهران[رحیمی]

دستمزددستمزد گچ کار

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ابزارکاری با گچ طرح ساده در تهران[آقا نژاد]

دستمزددستمزد گچ کار

۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کاری ساختمان در کرج[عمویی]

دستمزددستمزد گچ کار

۲۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کاری ساختمان دورو گچ و خاک اصفهان[کاظمی]

دستمزددستمزد گچ کار

۱۸۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کار ساختمانی در تهران[آرین کاوش]

دستمزددستمزد گچ کار

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کاری در مشهد[غلامی]

دستمزددستمزد گچ کار

۱۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچ کاری گچ و خاک در مشهد[ابراهیمی]

دستمزددستمزد گچ کار

۸۰,۰۰۰ ریال

دستمزد گچبری آرک اُپن در اصفهان – عمادی

دستمزددستمزد گچ کار

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا