ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت کلید حرارتی در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

کلید حرارتی در سال ۱۴۰۳

۱SAM250000R1005-کلید حرارتی ۱امپر abb-کدMS116

۸۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حفاظت موتوری ۰.۱۶ تا ۰.۲۵ آمپر لواتو کد LMR320025

۵۱۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 0.16 تا ۰.۲۵ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی هیوندای ۲۵ تا ۴۰ آمپر HMMS-80K

نوشته های مشابه
۲٫۲۲۵٫۱۹۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۰.۶۳ الی ۱ آمپر

۸۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۱۷ الی ۲۳ آمپر

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۱ الی ۱.۶ آمپر

۸۰۰٫۰۰۰ تومان
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک۳۰ الی ۴۰ آمپر جایگزین GV3ME40
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 0.63 تا ۱ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

۱SAM250000R1011-کلید حرارتی ۱۶امپر abb-کدMS116

۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

۱SAM250000R1010-کلید حرارتی ۱۰امپر abb-کدMS116

۹۰۰٫۰۰۰ تومان

کلیدهای حرارتی (MMS) محافظ موتور (فشاری) (Fuji Electric)

۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
کلید حرارتی (MPCB) 0.1 تا ۰.۱۶ آمپر هیوندای ۳۲K
۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 0.25 تا ۰.۴ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 0.4 تا ۰.۶۳ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 1 تا ۱.۶ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 4 تا ۶.۳ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 2.5 تا ۴ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 6 تا ۱۰ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 9 تا ۱۴ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 13 تا ۱۸ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 17 تا ۲۳ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۳٫۸۷۰ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 20 تا ۲۵ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۵٫۳۲۲ تومان

کلید حرارتی (MPCB) 24 تا ۳۲ آمپر هیوندای (hmms-32k)

۹۰۵٫۳۲۲ تومان

کلید حرارتی هیوندای ۵۶ تا ۸۰ آمپر HMMS-80K

۱٫۹۹۸٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی هیوندای ۴۰ تا ۶۳ آمپر HMMS-80K

۲٫۲۲۵٫۱۹۰ تومان

-۱SAM250000R1005-کلید حرارتی ۱.۶امپر abb-کدMS116

۸۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۰.۴ الی ۰.۶۳ آمپر

۹۳۰٫۰۰۰ تومان

کلید حفاظت موتوری ۸۰ تا ۱۰۰ آمپر لواتو کد ۱۱SM3A96

۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۲۲-۱۶) آمپر

۲٫۱۱۲٫۰۰۰ تومان

کلیدهای حرارتی (MMS) محافظ موتور (فشاری) (Fuji Electric)

۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۳.۲-۲.۲) آمپر

۱٫۶۶۴٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپر

۹۳۰٫۰۰۰ تومان

کلید حفاظت موتوری ۰.۴ تا ۰.۶۳ آمپر لواتو کد LMR320063

۵۲۰٫۰۰۰ تومان

کلید حفاظت موتوری ۱ تا ۱.۶ آمپر لواتو کد LMR320160

۵۲۰٫۰۰۰ تومان

کلیدهای حرارتی (MMS) محافظ موتور (چرخان) (Fuji Electric)

۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی

۸۰۶٫۰۸۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی ۲۴ تا ۳۲ آمپر اشنایدر

۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان

کلیدهای حرارتی (MMS) محافظ موتور (فشاری) (Fuji Electric)

۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حفاظت موتوری ۰.۲۵ تا ۰.۴ آمپر لواتو کد LMR320040

۵۱۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۰.۳۵الی۰.۵آمپر ۳RV2011-0FA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۰.۱۱الی۰.۱۶آمپر ۳RV2011-0AA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۹الی۱۲.۵آمپر زیمنس ۳RV2021-1KA10

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۳۲الی۴۰آمپر ۳RV2031-4UA10

۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۳۲-۲۲) آمپر

۴٫۶۰۸٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۴-۲.۸) آمپر

۱٫۶۶۴٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۷۵-۵۷) آمپر

۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
کلید حرارتی (۷۳-۶۲) آمپر
۶٫۶۵۶٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۵.۵الی۸آمپر ۳RV2011-1HA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۳۶-۲۸) آمپر

۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۸۴-۶۵) آمپر

۷٫۸۰۸٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۵۲-۴۲) آمپر

۵٫۶۳۲٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۰.۲-۰.۱۴) آمپر

۱٫۶۶۴٫۰۰۰ تومان

۱SAM250000R1008-کلید حرارتی ۴ امپر abb-کدMS116

۸۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۶۵-۵۴) آمپر

۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
کلید حرارتی ( ۱۲-۹) آمپر
۱٫۹۸۴٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ( ۱۰-۷) آمپر

۱٫۵۶۸٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۰.۳۲-۰.۲۲) آمپر

۱٫۶۶۴٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۱۶-۱۰) آمپر

۱٫۹۸۴٫۰۰۰ تومان

۱SAM250000R1005-کلید حرارتی ۲.۵امپر abb-کدMS116

۸۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حفاظت موتوری ۰.۱ تا ۰.۱۶ آمپر لواتو کد LMR320016

۵۱۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۸ آمپر LS مدل MMS-32S

۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان

کلیدهای حرارتی (MMS) محافظ موتور (فشاری) (Fuji Electric)

۸۷۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۸-۵.۵) آمپر

۱٫۵۶۸٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۰.۸-۰.۵۵) آمپر

۱٫۶۶۴٫۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME05 کلید حرارتی ۰.۶۳ تا ۱ آمپر
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME06 کلید حرارتی ۱ تا ۱.۶ آمپر
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME07 کلید حرارتی ۱.۶ تا ۲.۵ آمپر
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME08 کلید حرارتی ۲.۵ تا ۴ آمپر
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME10 کلید حرارتی ۴ تا ۶.۳ آمپر
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME14 کلید حرارتی ۶ تا ۱۰ آمپر
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME16 کلید حرارتی ۹ تا ۱۴ آمپر
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME20 کلید حرارتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME21 کلید حرارتی ۱۷ تا ۲۳ آمپر
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME22 کلید حرارتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اشنایدر الکتریکGV2ME32 کلید حرارتی ۲۴ تا ۳۲ آمپر
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان 

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۹ الی ۱۴ آمپر

۸۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۲۴ الی ۳۲ آمپر

۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۲۰ الی ۲۵ آمپر

۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۲.۵ الی ۴ آمپر

۸۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۴ الی ۶.۳ آمپر

۸۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۳۷ الی ۵۰ آمپر

۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (راه انداز موتور) رنج ۶ تا ۱۰ آمپر پارس فانال

۸۸۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۶ الی ۱۰ آمپر

۸۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۲۵-۱۸) آمپر

۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۴۸ الی ۶۵ آمپر جایگزین GV3ME63

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی ۲۴ تا ۳۲ آمپر اشنایدر

۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی ۳۰ تا ۴۰ آمپر اشنایدر

۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان

۱SAM250000R1009-کلید حرارتی ۶.۳امپر abb-کدMS116

۸۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حفاظت موتوری ۰.۱۶ تا ۰.۲۵ آمپر لواتو کد LMR320025

۵۱۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۱ الی ۱.۶ آمپر

۸۰۰٫۰۰۰ تومان

کنتاکت کمکی چانت ns2-au11 1no+1nc

۱۹۳,۰۰۰

کلید حرارتی هیوندا ۰.۱۶ آمپر HMMS-32K

۱,۰۰۰,۰۰۰

کلید حرارتی ال اس MMS-32S 1A

۱,۴۸۰,۰۰۰

کلید حرارتی چانت ۱ تا ۱.۶ آمپر NS2-25

۹۶۰,۰۰۰

کلید حرارتی هیوندا ۰.۲۵ آمپر HMMS-32K

۱,۰۰۰,۰۰۰

کلید حرارتی ال اس MMS-32S 1.6A

۱,۴۸۰,۰۰۰

کلید حرارتی چانت ۱.۶ تا ۲.۵ آمپر NS2-25

۹۶۰,۰۰۰

کلید حرارتی هیوندا ۰.۴ آمپر HMMS-32K

۱,۰۰۰,۰۰۰

کلید حرارتی ال اس MMS-32S 2.5A

۱,۴۸۰,۰۰۰

کلید حرارتی چانت ۲.۵ تا ۴ آمپر NS2-25

۹۶۰,۰۰۰

کلید حرارتی هیوندا ۰.۶۳ آمپر HMMS-32K

۱,۰۰۰,۰۰۰

کلید حرارتی ال اس MMS-32S 4A

۱,۴۸۰,۰۰۰

کلید حرارتی چانت ۴ تا ۶.۳ آمپر NS2-25

۹۶۰,۰۰۰

کلید حرارتی هیوندای رنج ۰.۶۳ تا ۱ آمپر

۱,۰۰۰,۰۰۰

کلید حرارتی ال اس MMS-32S 6A

۱,۴۸۰,۰۰۰

کلید حرارتی چانت ۶ تا ۱۰ آمپر NS2-25

۹۶۰,۰۰۰

کلید حرارتی هیوندای رنج ۱ تا ۱.۶ آمپر

۱,۰۰۰,۰۰۰

کلید حرارتی ال اس mms-32s 8a

۱,۴۸۰,۰۰۰

کلید حرارتی چانت ۹ تا ۱۴ آمپر NS2-25

۹۶۰,۰۰۰

کلید حرارتی هیوندای رنج ۱.۶ تا ۲.۵ آمپر

۱,۰۰۰,۰۰۰

کلید حرارتی ال اس mms-32s 10a

۱,۴۸۰,۰۰۰

کلید حرارتی چانت ۱۳ تا ۱۸ آمپر NS2-25

۹۶۰,۰۰۰

کلید حرارتی هیوندا ۴ آمپر HMMS-32K

۱,۰۰۰,۰۰۰ 

موجود کلید حرارتی ال اس MMS-32S 13A

۱,۴۸۰,۰۰۰

کلید حرارتی چانت ۱۷ تا ۲۳ آمپر NS2-25

۹۶۰,۰۰۰

کلید حرارتی زیمنس ۴۵الی۶۳آمپر ۳RV2041-4JA10

۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۱۶الی۲۲آمپر ۳RV2021-4CA10

۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۰.۱۸الی۰.۲۵آمپر ۳RV2011-0CA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۲.۸الی۴آمپر ۳RV2011-1EA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
کلید حرارتی زیمنس ۰.۴۵الی۰.۶۳آمپر ۳RV2011-0GA10
۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۰.۲۲الی۰.۳۲آمپر ۳RV2011-0DA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۰.۱۴الی۰.۲آمپر ۳RV2011-0BA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۷الی۱۰آمپر ۳RV2011-1JA10

۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۰.۹الی۱.۲۵آمپر ۳RV2011-0KA10

۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۴.۵الی۶.۳آمپر ۳RV2011-1GA10

۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۹الی۱۲.۵آمپر ۳RV2011-1KA10

۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۱.۱الی۱.۶آمپر ۳RV2011-1AA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۲.۲الی۳.۲آمپر ۳RV2011-1DA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۱.۴الی۲آمپر ۳RV2011-1BA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۱.۸الی۲.۵آمپر ۳RV2011-1CA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۰.۲۸الی۰.۴آمپر ۳RV2011-0EA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۰.۵۵الی۰.۸آمپر ۳RV2011-0HA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۱۰الی۱۶آمپر زیمنس ۳RV2021-4AA10

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۰.۷الی۱آمپر زیمنس ۳RV2021-0JA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۱۰الی۱۶آمپر ۳RV2011-4AA10

۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۲.۲الی۳.۲آمپر زیمنس ۳RV2021-1DA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۳.۵الی۵آمپر زیمنس ۳RV2021-1FA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۰.۹الی۱.۲۵آمپر زیمنس ۳RV2021-0KA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۱.۸الی۲.۵آمپر زیمنس ۳RV2021-1CA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۰.۴۵الی۰.۶۳آمپر زیمنس ۳RV2021-0GA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۰.۵۵الی۰.۸آمپر زیمنس ۳RV2021-0HA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۱.۴الی۲آمپر زیمنس ۳RV2021-1BA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۱.۱الی۱.۶آمپر زیمنس ۳RV2021-1AA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۲.۸الی۴آمپر زیمنس ۳RV2021-1EA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی ۷الی۱۰آمپر زیمنس ۳RV2021-1JA10

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۵۷الی۷۵آمپر ۳RV2041-4KA10

۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۱۸الی۲۵آمپر ۳RV2021-4DA10

۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۶۵الی۸۴آمپر ۳RV2041-4RA10

۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۲۷الی۳۲آمپر ۳RV2021-4EA10

۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۱۳الی۲۰آمپر ۳RV2021-4BA10

۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۷۵الی۹۳آمپر ۳RV2041-4YA10

۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۳۵الی۴۵آمپر ۳RV2031-4VA10

۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۴۲الی۵۲آمپر ۳RV2031-4WA10

۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۳۴الی۴۰آمپر ۳RV2021-4FA10

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۸۰الی۱۰۰آمپر ۳RV2041-4MA10

۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
کلید حرارتی زیمنس ۴۹الی۵۹آمپر ۳RV2031-4XA10
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی زیمنس ۳.۵الی۵آمپر ۳RV2011-1FA10

۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان

کلیدهای حرارتی (MMS) محافظ موتور (چرخان) (Fuji Electric)

۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۱۶-۱۰) آمپر

۱٫۹۸۴٫۰۰۰ تومان

کلید حرارتی (۲۵-۱۸) آمپر

۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان
منبع : ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا