بتنفن اسکلت بتنیفن قراردادوبلاگ

قرارداد اسکلت بتنی

ساخت ویلا مدرن

این قرارداد بین آقای                 به نشانی

و تلفن                        که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای

فرزند                      متولد             به شماره شناسنامه              به نشانی

و تلفن                              که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد  می گردد.

ماده ۱ –موضوع قرارداد  :

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای قالب بندی ، آرماتوربندی ، شمع بندی و بتن ریزی ( پخش و ویبره کردن فونداسیون ، دیوارهای حائل ، استخر و حوضچه ها ، تیرها و سقف های تیرچه بلوک و دالهای متصل به آن و هر مکان دیگری که مورد لزوم می باشد .) بر اساس آخرین نقشه های ابلاغی و دستورهای صادره از طرف مهندس ناظر و کارفرما در پروژه                                     واقع در                 دارای پلاک ثبتی                و پروانه ساختمانی شماره

ماده ۲ –مشخصات فنی :

۲-۱- به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، با مهندس ناظر و کارفرما می باشد . ( ساختمان مورد نظر             طبقه می باشد .)

۲-۲- قطعات رویه قالب ها باید در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که از هدر رفتن شیره بتن جلوگیری نماید ۲-۳- قالب ها باید از هر گونه آلودگی ، ملات ، مواد خارجی و نظایر اینها عاری باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد رها ساز پوشانده شوند این مواد را باید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها ، روی سطوح قالب لایه ای نازک و یکنواخت به وجود آید .

۲-۴- پیمان باید زمانی قالب را بردارد که بتن بتواند تنش های موثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکل های پیش بینی شده تجاوز نکند .

۲-۵- عملیات قالب برداری و برچیدن پایه ها باید گام به گام ، بدون اعمال ضریب نیرو و ضربه و طوری باشد که اعضاء تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند

۲-۶- برچیدن پایه های تیرها باید از وسط شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد یا پایه های زیر کنسول های بزرگ باید به تدریج از لبه آزاد به طرف تکیه گاه برچیدده شوند و هر لحظه که علائمی از تغییر شکل یا ترک خوردگی در کنسول ها مشاهده شود برچیدن پایه ها را باید متوقف کرد.

۲-۷- زمان قالب بندی طبق جدول زیر می باشد :

دمای مجاور سطح بتن ( سلسیوس ) شرح
۰ ۸ ۱۶ ۲۴ و بالاتر نوع قالب بندی
۳۰ ۱۸ ۱۲ ۹ قالب های قائم ، ساعت
۱۰ ۶ ۴ ۳ قالب زیرین ، شبانه روز دال ها
۲۵ ۱۵ ۱۰ ۷ پایه های اطمینان ، شبانه روز
۲۵ ۱۵ ۱۰ ۷ قالب زیرین ، شبانه روز تیرها
۳۶ ۲۱ ۱۴ ۱۰ پایه های اطمینان ، شبانه روز

۲-۸- برای تیرهای با دهانه تا ۷ متر بر داشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان مجاز است ولی برای دهانه های بزرگتر از ۷ متر تنظیم قالب و داربست باید طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابجایی پایه های اطمینان میسر شود.

۲-۹- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده های ساختمانی ) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد .

۲-۱۰- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز ، سخت و پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده ، پوشش های رسی ، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند . مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند .

۲-۱۱-آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها ، اسیدها ، قلیایی ها ، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

۲-۱۲- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند ، تمیز باشند.

۲-۱۳- کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند .

۲-۱۴- قالب ها باید به نحوی مناسب اندود شوند .

طراحی ویلا

۲-۱۵- مصالح بنایی پرکننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند.

۲-۱۶- قبل از ریختن بتن آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ( ترمی ) مورد نظر باشد یا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند .

۲-۱۷- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند.

۲-۱۸- بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن به صورت همگن و در مخلوط کن پخش شود . قبل از پر کردن مجدد ، باید مخلوط کن را به طور کامل تخلیه کرد.

۱۲-۱۹- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روش هایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی به طور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند . این ضوابط برای کلیه روش های بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ ، تسمه نقاله ، سیستم های بتن پاشی ، چرخ دستی ، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند .

۲-۲۰- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیری گردد.

۲-۲۱- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگرد ها راه یاید .

۲-۲۲- بتنی که پس از افزودن آب به آن یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۲۳- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد .

۲-۲۴- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب به طور کامل متراکم شود طوری که کاملا میلگردها و اقلام مدفون را در بر گیرد و قسمت های داخلی و به خصوص گوشه های قالب را به خوبی پر کند .

۲-۲۵- هنگام بتن ریزی ، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از ۳۰ درجه سلسیوس داشته باشد .

۲-۲۶- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها ، آب اختلاط ، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها ، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشند .

۲-۲۷- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از ۱۰ درجه سلسیوس کمتر نباشد .

۲-۲۸- برای تامین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرائی باید سطح قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعدی را ریخت .

۲-۲۹- در درزهای اجرائی باید سطح بتن را تمیز کرد و دو غاب خشک شده را از روی آن زدود .

۲-۳۰- باید کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.

ماده ۳ – اسناد و مدارک قرارداد

۳-۱- قرارداد حاضر

۳-۲- آخرین نقشه ها و مشخصات فنی موجود

۳-۳- کلیه دستور هایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا مهندس ناظر به پیمانکار ابلاغ می شود . 

ماده ۴ –مدت قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد به مدت           ماه شمسی از تاریخ ابلاغ اجرای کار به پیمانکار می باشد.

ماده ۵ – تعهدات پیمانکار :  

۵-۱-پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام داده و حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۳- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید .

۵-۴- پیمانکار  موظف است کلیه ابزار و ماشین آلات لازم را تدارک و تهیه نماید .

۵-۵- پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند استفاده نماید . در صورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

۵-۶- پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود.

۵-۷- پیمانکار موظف است کلیه شمع ها و مهاربندی های لازم را جهت تامین ایستایی سقف ها خود تهیه نماید.

۵-۸- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

۵-۹- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ                            ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

۵-۱۰- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

۵-۱۱- پیمانکار نمی تواند جهت برش میلگردها از دستگاه  هوا برش استفاده نماید و بایستی حتی المقدور از قیچی استفاده نماید .

۵-۱۲- خم کردن میلگردها باید حتی المقدور به طور مکانیکی  به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد .

۵-۱۳- پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید .

۵-۱۴- پیمانکار باید قبل از جایگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که روی آنها ، از هر نوع عامل و اثر زیانبار ، از قبیل گل ، روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشک شده ، رنگ کندگیر کننده ، زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است .

۵-۱۵- پیمانکار موظف است کلیه قالب های فلزی و چوبی را به هزینه خود تهیه نماید.

۵-۱۶- پیمانکار موظف است یک دستگاه بتونیر ۳۵۰ لیتری ، یک دستگاه بالایر برقی تک فاز و کلیه وسائل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله ویبراتور و قیچی آرماتور بری و میزکار آرماتور خم کنی ، آچارگوساله ، گاز انبر و در صورت لزوم دستگاه گیوتین برقی را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد .

۵-۱۷- مصالح باقیمانده در کارگاه که توسط کارفرما تهیه شده است پس از اتمام عملیات اجرایی موضوع قرارداد متعلق به کارفرما می باشد و پیمانکار ملزم است که آنها را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .

۵-۱۸- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت مصالح بیش از حد متعارف به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد گردید .

۵-۱۹- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل زباله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .

۵-۲۰- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و به طور خلاصه پیمانکار تایید می نماید که هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .

۵-۲۱- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است .

۵-۲۲- هزینه سیم قالب بندی که از نوع ۵/۲ نرم سوخته یزد می باشد به عهده پیمانکار است .

۵-۲۳- پیمانکار موظف است کلیه ستون ها را با قالب های فلزی مورد تایید مهندس ناظر و مابقی سطوح را با قالب چوبی از نوع چوب روسی نو قالب بندی بنماید .

۵-۲۴- پیمانکار موظف است بتن ستون و ستونچه ها را با بتونیر ۳۵۰ لیتری بسازد و حمل و ریختن بتون نیز به عهده پیمانکار می باشد .

۵-۲۵- پیمانکار از بابت تغییرات احتمالی آن در میزان آرماتورها بتن ها و تیرچه ها هیچگونه ادعایی نمی تواند داشته باشد و بنا به تشخیص مهندس ناظر که کاهش و افزایش مقادیر آیتم ها را صلاح می داند می بایستی عملیات را با کیفیت مناسب اجرا نماید .

۵-۲۶- کیفیت اجرای اسکلت بتنی از نوع بسیار مرغوب می باشد که این کیفیت شامل موارد زیر است :

الف – قالب بندی : بایستی قبل از یتن ریزی کلیه کنترل ها از جمله شمع ها ، تراز بودن سطح زیر قالب ها ، شاقول بودن سطح ستون ها و کناره سقف ها ، در محور بودن کلیه قالب ها ، تمیز نمودن داخل قالب ها قبل از بتن ریزی ، بستن کلیه شکاف قالب ها به شکلی که هیچگونه شیره بتن از قالب ها خارج نگردد ، گونیا بودن قطعات قالب ها ( کنترل بسیار دقیق آویز پل ها ) کنترل سطوح افقی قالب ها و دیگر موارد احتمالی مربوط به یک قالب بندی با کیفیت مرغوب رعایت گردد.

ب. آرماتور بندی : آرماتور بندی بایستی دارای آرایش منظم ، بستن سیم آرماتوربندی یک در میان ، دارای طول و ابعاد دقیق و مطابق نقشه های اجرایی ، دارای اورلب کافی ( طبق نقشه و دستور مهندس ناظر ) دارای خرک به تعداد کافی و برابر با دستور کار ابلاغی از سوی مهندس ناظر ، دارای آرماتور حرارتی به فواصل مساوی و منظم و دارای ادکای کافی طبق نقشه و مشخصات ، دارای اتصالات کافی تیرچه به تیرها و دارای خاموت های منظم طبق نقشه و مشخصات ابلاغی و دارای برشی که حداقل پرت را شامل شود ، باشد .

ج. بتن ریزی : بتن ریزی بایستی دارای سطح بسیار صاف و منظم ( ماله کش دقیق ) باشد ویبره به اندازه کافی زده شود و به شکلی که عملیات بتن ریزی پرت نداشته باشد ، انجام شود . ( سطوح قالب بندی شده بایستی پس از بازنمودن قالب ها سطحی کاملا صاف و صیقلی داشته باشد .

۵-۲۷- زمان بازکردن قالب ها را مهندس ناظر تعیین و ابلاغ خواهد نمود.

۵-۲۸- پیمانکار موظف است بتن ستون ها را گونی پیچ نموده و همچنین سطوح سقف ها راگونی بیاندازد و تا مدتی که مهندس ناظر تعیین می کند مرطوب نگاه دارد.

۵-۲۹- پیماتکار موظف به جایگذاری داکت ها و رایزرها و محل عبور لوله ها در سقف ها و دیوارها و سازه استخر و حوضچه ها می باشد .

۵-۳۰- پیمانکار موظف به میلگرد گذاری آویز سقف های کاذب قبل از اجرای هر بتن ریزی می باشد .

۵-۳۱- پیمانکار موظف به نصب صفحات فلزی داخل بتن در قسمت هایی که دستور آن توسط مهندس ناظر صادر می شود می باشد .

۵-۳۲- پیمانکار موظف به حمل تیرچه و بلوک و آرماتور به طبقات و به محل اجرای کار می باشد و موظف به ساخت بتون ستون ها با بتونیر ( با پیمانه مشخص ) و ریختن آن به داحل ستون ها می باشد .

۵-۳۳- پیمانکار بایستی به شکلی قالب بندی و بتن ریری نماید که لبه کلیه سقف هایی که روی هم قرار می گیرند کاملا شاقول و در محور یکدیگر قرار گیرند .

۵-۳۴- پیمانکار موظف است در حدود موضوع قرارداد کلیه موارد ایمنی مندرج در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران را رعایت نماید و چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسائل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش های مناسب ، ماسک ، عینک و ….. است .

۵-۳۵- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

۵-۳۶- تهیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب افراد پیمانکار ، همچنین تهیه و پرداخت هزینه مسکن و وسائل سکونت و غذای افراد پیمانکار به عهده وی می باشد .

۵-۳۷- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت مهندس ناظر حق خواهد داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .

۵-۳۸- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید .

۵-۳۹- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سرو صدای کارکرد ماشین آلات و غیره باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود.

۵-۴۰- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و یا موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .

۵-۴۱- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوع کشور را رعایت نماید .

۵-۴۲- پیمانکار موظف است که میخ و گوه و سیم و قطعات اتصالی قالبها را به هزینه خود تهیه نماید .

۵-۴۳- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .

۵-۴۴- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .

ماده ۶ –تعهدات کارفرما :

۶-۱- کارفرما موظف است بر اساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد .

۶-۲- آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد .

۶-۳- کارفرما می بایستی قالب بندی آجری فونداسیون را اجرا و تحویل پیمانکار نماید ولی قالب بندی استخر و حوضچه ها که چوبی می باشد به عهده پیمانکار است .

۶-۴- کارفرما بتن فونداسیون و سقفها را ، بوسیله بتن کارخانه ای با پمپ و با هماهنگی پیمانکار تحویل می نماید و در مورد ستون ها فقط تهیه شن و ماسه و سیمان به عهده کارفرما است و مابقی عملیات ساخت و حمل و ریختن بتن ستو ن ها به عهده پیمانکار است . کارفرما تیرچه و سفال و میلگرد را در پای کار تحویل پیمانکار خواهد داد.

۶-۵- کارفرما سیم آرماتوربندی را بسته به میزان مصرف در اختیار پیمانکار قرار می دهد و پیمانکار موظف است با رعایت حداقل پرت از سیم مذکور استفاده نماید و مجاز به استفاده از سیم آرماتور بندی به عنوان سیم قالب بندی نمی باشد .

۶-۶- ابزار ووسایل زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرارداده می شود :

نردیان ، طناب ، تخته زیرپایی برای کار ، کلیه وسایل ایمنی و حفاظتی ، شیلنگ آب ، گونی به مقدار لازم وسیم آرماتوربندی .

۶-۷- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد .

۶-۸- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید .

۶-۹- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل شروع عملیات احداث نماید .

ماده ۷ – مبلغ  قرارداد  :

مبلغ قرارداد از قرار هر متر مربع زیر بنا           ریال می باشد که مبلغ کل آن به میزان              ریال می باشد. که تا ۲۵% قابل افزایش و کاهش می باشد .

تبصره ( ۱ ) به قیمت های مندرج در ماه شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره ( ۲ ) هیچگونه اضافه بهاء مانند سختی کار ، ارتقاع زیاد ، انحنا ، دهانه های کم یا زیاد ، سوراخ کاری ها ، کنده کاری ها ، حمل بتن و صعوبت ارتفاع و موضوعات دیگر که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .

تبصره ( ۳ ) قیمت واحد در ماده هفت تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .

تبصره ( ۴ ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده هفت و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .

ماده ۸- نحوه پرداخت :

۸-۱- پیش پرداخت مبلغ                             ریال به عنوان پیش پرداخت پس از امضاء و مبادله قرارداد و استقرار تجهیزات پیمانکار ( شامل : میز آرماتوربندی ، قیچی آرماتوربری ، بتونیر ۳۵۰ لیتری و بالا برقی ) در کارگاه ، در وجه نامبرده پرداخت می شود . در قبال پیش پرداخت چکی به مبلغ                          ریال به عنوان تضمین از پیمانکار اخذ می شود . این چک پس از استهلاک مبلغ آن در صورت وضعیت ها به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۸-۲- نحوه پرداخت : پرداختهای موقت بر اساس سطوح اندازه گیری شده و در پایان هر مرحله بتن ریزی (فونداسیون و سقف ها ) بر اساس متراژ به شرح زیر می باشد :

– فونداسیون                      درصد

– سقف اول                       درصد

– سقف دوم                       درصد

– سقف آخر                        درصد

۸-۳- از هر یک از ردیف های مذکور مبلغ پیش پرداخت به تناسب کسر خواهد گردید .

۸-۴- از هر پرداخت مبلغ ۵% بابت بیمه و ۵% بابت مالیات و ۱۰ % از بابت حسن انجام کار کسر خواهد گردید .

ماده ۹- حل اختلاف  :

در صورت بروز هرگونه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار ، موضوع از طریق حکمیت توافق و حل و فصل خواهد گردید . آقای                 به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب می گردد . حکم داور برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده ۱۰- فسخ قرارداد :

۱۰-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم مدت برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

۱۰-۲- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما میتواند قرارداد را فسخ نماید .

۱۰-۳- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

۱۰-۴- در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

ماده ۱۱- دوره تضمین :

مدت دوره تضمین قرارداد                          ماه پس اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بدون کار انجام شده مبلغ ۱۰%  حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

این قرارداد در تاریخ                         در                 برگ مشتمل بر ۱۱ ماده و ۴ تبصره بدون خط خوردگی و در سه نسخه تنظیم یافته و سه نسخه دارای ارزش یکسان و حکم واحد را دارند .

 

                       پیمانکار                                                                           کارفرما

منبع :  ساخت و ساز

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا