رنگ و نقاشی ساختمانفن اسکلت فلزیفن ساخت و سازفن طراحی داخلیوبلاگ

شاخصهای کمکی توضیح دهید؟

ساخت ویلا ارزان

اهداف حقوق شهروندی

۲-۱-اهداف حقوق شهروندی :

در کنار اینکه تأمین سعادت شهروندان و مدیران شهری از طریق ایجاد محیط شهری مناسب، برخوردار، هدفمند و یکپارچه برپاشده بر اساس قوانین ، هدف کلان حقوق شهروندی می باشد، به صورت جزئی تر موارد ذیل به عنوان اهداف مد نظر گرفته می شود :

 1. بسط و گسترش توانائیهای شهروندان
 2. تقویت حس تعلق اجتماعی
 3. تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهری
 4. ایجاد عدالت در برخورداری از فرصتها و امکانات
 5. ساماندهی و یکپارچه سازی امور شهروندان
 6. شناسایی و سنجش شاخصهای مرتبط با شهروندی
 7. بهبود و ارتقای شاخصهای مثبت شهروندی
 8. توسعه و تعمیم دانشها، نگرشها و مهارتهای مثبت و سازنده شهروندان
 9. تقویت ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق ، تکالیف بین شهروندان و مدیران شهری
 10. مشارکت جویی و افزایش میزان اثرگذاری شهروندان در بهبود امور شهر
 11. تقویت بینش زندگی جمعی و احترام به نیازهای جمعی در مقابل فردگرایی
 12. بسترسازی تعاملات هدفمند اجتماعی به منظور تثبیت حاکمیت

 

۲-۲-شاخصها

نوشته های مشابه

شاخصها یا ملاکها مهمترین ابزار سنجش وضعیت یک جامعه آماری است این شاخصها در علوم زیستی، ریاضی و فیزیک تنها شاخصهای کمی هستند در حالیکه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیازمند تعریف نوع دیگری از شاخصها به عنوان شاخصهای توصیفی برای سنجش پارامترهای غیرعددی می‌باشیم که در مبحث شهروندی مورد تحقیق، سنجش و پیمایش قرار گیرد. استخراج شاخصها نیازمند تحقیق میدانی و نیازسنجی در همه سطوح شهروندان است، لذا عنوان کردن تمامی آنها دراین نوشته مقدور نمی‌باشد. تنها برخی از این شاخصها به عنوان نمونه ارائه شده است:

۲-۲-۱- شاخصهای کمی

ـ توزیع خدمات شهری (رفاهی، ورزشی، عمرانی و ….)

ـ آلودگی صوتی و آلودگی هوا

ـ متوسط سرعت ترافیک

ـ میزان بهره مندی داوطلبانه شهروندان از مراکز خدمات شهری

ـ میزان شکایات از مدیران شهری

ـ میزان حضور شهروندان در موقعیتهای اجتماعی ویژه

ـ میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات

ـ نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت

طراحی ویلا ساده

 

۲-۲-۲-شاخصهای توصیفی

ـ میزان اعتماد عمومی به متولیان امور شهری

ـ میزان آشنایی شهروندان به حقوق خود

ـ میزان رعایت قوانین شهری از سوی شهروندان

ـ میزان احساس تعلق شهروندان به شهر و محله خود

ـ میزان حساسیت جامعه شهروندان نسبت به فرهنگهای مخرب و دفاع از اصلاح فرهنگ

ـ میزان تعامل و مشارکت هدفمند در عرصه خدمات شهری

ـ میزان حضور فرهیختگان اجتماعی در عرصه تولید اندیشه

ـ میزان جمع گرایی و ترجیح سود جمع بر گروه توسط صنوف و گروهها

۲-۳-ویژگیهای شهروند مطلوب

براساس موازین حقوق شهروندی ویژگی های یک شهروند مطلوب را در ۳ حوزه دانش،نگرش و مهارت  می توان بررسی نمود :

۲-۳-۱- در حیطه دانش

ـ آگاهی از ساختار حکومت در سطح محلی و ملی

ـ آگاهی از دیدگاه‌های احزاب و گروه‌های سیاسی

ـ آگاهی از مقررات و قوانین اجتماعی و مدنی

ـ آگاهی از حوادث و رویدادهای جامعه

ـ آگاهی از چگونگی کسب اطلاعات

ـ آگاهی از توانائیهای خود و جامعه

ـ آگاهی از نیازهای خود و جامعه

ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به خود

ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به خدا

ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به مردم

ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به محیط

۲-۳-۲-در حیطه نگرش

ـ پذیرش تنوع سلیقه‌ها و احترام به آنها

ـ تمایل به انجام اعمال درست

ـ تمایل به یادگیری

ـ تمایل به رعایت حقوق دیگران

ـ تمایل به انجام امور به نفع مردم

ـ تمایل به همکاری با دیگران

ـ تمایل به افزایش توانائیهای فردی و اجتماعی

ـ تمایل به پیشرفت خود و جامعه

ـ تمایل و نگرانی نسبت به آسایش و رفاه خود و دیگران

ـ داشتن روحیه بردباری و تحمل

ـ داشتن روحیه قدرشناسی

ـ تمایل به حضور در عرصه‌های مختلف شهروندی

ـ داشتن افق روشن و امیدوار نسبت به فردای جامعه

ـ تمایل به عقل گرایی در عرصه‌های تحلیل و استنباط

ـ جامعه شهری خود را مستحق یک جامعه نمونه دانستن

۲-۳-۳-در حیطه مهارت

ـ داشتن مهارت‌های ارتباط مؤثر نظیر تفاهم، تبادل نظر ، همدردی

ـ داشتن مهارت مشارکت با دیگران

ـ داشتن مهارت حل مسئله (۱. توانایی تعیین نیازها ۲. تشخیص مسئله ۳. توصیف مسئله ۴. یافتن راه حل)

ـ مهارت عمل مستقل و بدون اتکا به دیگران

ـ مهارت مسؤلیت پذیری

ـ مهارت التزام عملی به قانون

ـ مهارت دفاع از حقوق خود و دیگران

ـ مهارت تصمیم گیری

ـ مهارت واکنش نسبت به موقعیت‌ها و چالش‌های اجتماعی

ـ مهارت به کار بردن دانش کسب شده

ـ مهارت بهره گیری از فرصت‌ها

ـ مهارت کارگروهی

ـ مهارت ایفای نقشهای هم زمان (خود، خانه، جامعه)

۲-۴-اصول بنیادین حقوق شهروندی

۱-کرامت وارزش والای انسان وآزادی توام با مسئولیت اودر برابر خدا حفظ شود.

۲-برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ومبارزه با کلیه مظاهر فساد محیط سالم ومساعد فراهم شود.

۳-آموزش وپرورش وتربیت بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان باشدوهمچنین تحصیلات در سطوح آموزش عالی تسهیل گردد.

۴-آزادی های سیاسی- اجتماعی در حدود وچارچوب قانون تامین شود.

۵-عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی – اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت داشته باشند.

۶-تبعیضات ناروا رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجادگردد.

۷-زمینه های هر نوع فقر و محرومیت ازمیان برداشته شده و به جای آن در زمینه های مسکن – اشتغال – تغذیه سالم –بهداشت و برقراری بیمه و رفاه نسبی اقدامات لازم بعمل آید.

۸-حقوق اساسی و همه جانبه از جمله تامین امنیت قضایی لازم برای عموم مردم  و برقراری مساوات و عدالت برای آحاد جامعه

۹-هیچ فرد و یا گروه و صاحب منصبی حق ندارد بنام استفاده آزادی به استقلال سیاسی – فرهنگی – اقتصادی – نظامی و تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کمترین خدشه ای وارد نماید .اختلال کنندگان نظم عمومی باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

۱۰-هیچ مقام و یا صاحب منصبی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب نماید.

۱۱-قوانین و مقررات و  برنامه ریزی مربوط به آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن ،پیش بینی شده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی استوار شود.

۱۲- حفظ حقوق اقلیتهای دینی از جمله انجام آزاد مراسم دینی و اقدام در زمینه احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود و همچنین حفظ  و احترام به دعاوی آنها در دادگاهها

۱۳-مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار بوده و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها مسبب امتیاز نبوده و از همه حقوق انسانی- سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

۱۴- حیثیت- جان- مال- حقوق- مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند

۱۵-تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.

۱۶-نشریات و مطبوعات در بیان مطالبی که مخل درمبانی اسلامی و کیان ملی و تشویش عمومی نباشد آزادند .

۱۷-احزاب- جمعیتها- انجمن های اسلامی و سیاسی و صنفی و اقلیتهای دینی مشروط بر این که قانون اساسی را مورد پذیرش قرار داده واصول استقلال –آزادی را با حفظ احترام به ارزشهای اسلامی و امنیت ملی نقض نکند می توانند فعالیتهای صنفی خود را آزادانه انجام داده و در چارچوب قانون عضو گیری نمایند.

۱۸-تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح و به شرط اخذ مجوز و عدم تجاوز از ارزشهای اسلامی آزاد است.

۱۹-هرکس حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد در چارچوب حفظ شعائر اسلامی و مصالح عمومی و عدم تعرض به حقوق دیگران برگزیند .

منبع :  آموزش ساخت و ساز

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا