فن قراردادوبلاگ

قرارداد حفر چاه در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا قرارداد حفر چاه

این قرارداد مابین آقای                          به نشانی

و تلفن                        به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای                   فرزند

متولد               صادره از              به شماره شناسنامه             و به نشانی

و تلفن                 به عنوان پیمانکار از طرف دیگر در تاریخ                        به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

حفر یک حلقه چاه فاضلاب شامل میله و انباری در زیر زمین ساختمان در حال احداث واقع در

به پلاک ثبتی                 و پروانه ساختمانی                    براساس مفاد زیر :

 • حفر میله چاه تا میزان اعلام شده از سوی کارفرما به قطر ۸۰ سانتی متر
 • حفر انباری به شکل کله قندی به قاعده ۲۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر و به طول  متر و در جهاتی که کارفرما اعلام می نماید.
 • نصب کول بتنی در میله.
 • نصب کول بتنی در انباری.
 • نصب طوقه چینی به ضخامت ۳۵ سانتی متر و نصب گلدان مربوطه .

ماده ۲ – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد آن                  روز می باشد. در صورتی که کار به علت عوامل فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و… و یا توسط سازمانهایی مانند شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد مدت تعطیلی به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده ۳ – تعهدات پیمانکار:

 • پیمانکار موظف است کلیه ابزار مورد نیاز کار از قبیل چرخ یا بالابر برقی ، طناب، دلو، کمپرسور، پمپ هوا و لوله های اتصال، سیم و روشنایی اتصال را تهیه و تدارک نماید.
 • پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید.
 • پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروی انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید.
 • پیمانکار برنامه ریزی خود را قبل از شروع بکار می بایستی به کارفرما اعلام نماید و جهت حفر چاه در زمان مقرر تدارک لازم را دیده باشد.
 • پیمانکار می بایستی خاک های حاصل از حفاری را در محل مناسب طوری دپو نماید که مزاحم سایر عملیات اجرایی کارگاه نبوده و ضمنا به شکلی دپو نماید که بار ثقلی اطراف چاه را سنگین ننماید همچنین محل دپوی خاک و ارتفاع آن نیز بایستی با نظر کارفرما و یا دستگاه نظارت منطبق باشد.
 • در صورتی که خاک چاه ریزشی باشد پیمانکار موظف است پس از هر چند متر حفاری نسبت به کول گذاری آن اقدام و سپس به حفاری ادامه دهد.
 • در صورتی که حفر میله و یا انباری نیاز به کمپرسور داشته باشد پیمانکار بایستی نسبت به تهیه آن راسا اقدام نماید و پیمانکار مسئولیت هرگونه حادثه و اتفاقی را در این مورد می پذیرد و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.
 • پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند جهت اجرای موضوع عملیات استفاده نماید و درصورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.
 • پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید. ( وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی و هر وسیله لازم دیگر می باشد)
 • پیمانکار نمی تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.
 • پیمانکار فقط می تواند در ساعات روشنی روز کار نماید و در صورتی که بخواهد در شیفت های دوم و سوم کار نماید بایستی با اجازه و موافقت کارفرما و یا دستگاه نظارت باشد.
 • پیمانکار بایستی برنامه زمان بندی خود را بع کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه دهد و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود.
 • پیمانکار مسئول حفظ و حراست از جان کارگران و وسائل و ابزار و تجهیزات خود می باشد.
 • در صورت بروز هرگونه حادثه که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تامین خسارات ناشی از آن است و هیچگونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست.
 • مسئولیت هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار است.
 • پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب، بیمه، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار است.
 • پیمانکار افرادی را در کارگاه بایستی بکار گمارد که مورد تایید کارفرما باشد.
 • پیمانکار اقرار می نماید که زمین مورد نظر را کاملا شناسایی نموده و از کم و کیف آن کاملا با اطلاع است و به کلیه مشخصات فنی و اجرایی اشراف کامل دارد و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
 • در صورتی که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود.
 • در صورت مواجه شدن پیمانکار با موضوعات جدید، خطرناک یا غیر قابل پیش بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در میان گذاشته و پس از تایید کارفرما، کار را دنبال نماید.
 • پیمانکار بایستی قبل از آغاز عملیات حفاری چاه، نسبت به بررسی های لازم در خصوص وجود و کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب ها، پی ها و جنس خاک لایه های زمین و تاسیسات مربوط به آب ، برق، گاز، تلفن و نظایر آن را به عمل آورد و در صورت لزوم با سازمان های ذیربط تماس برقرار نماید. محل حفاری نیز باید طوری باشد که به هنگام کار خطر ریزش یا نشست قنات و فاضلاب مجاور یا برخورد با تاسیسات یاد شده را نداشته باشد.
 • پیمانکار بایستی کارگرانی را که چاه کار می کنند به ماسک و دستگاه تنفسی مناسب مجهز نماید تا همواره هوای سالم به آنها برسد.
 • پیمانکار باید پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه را با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن بپوشاند.
 • هر روز پس از اتمام عملیات چاه کنی، باید دلو و طناب از داخل چاه جمع آوری شود.
 • اگر برای روشنایی داخل چاه از برق استفاده می شود، باید با انتخاب کابل مناسب و سالم و نیز چراغ بی خطر، اصول ایمنی را رعایت نمود.
 • استفاده از چراغ های نفتی یا گازی هنگام حفاری مجاز نیست، مگر آنکه چاه کاملا خشک و بدون خطر باشد.
 • باید از ریختن آب و خیساندن اطراف دهانه چاه پرهیز گردد و به طور کلی رعایت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی، مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی ، الزامی است.

طراحی ویلا مدرن

ماده ۴ – تعهدات کارفرما:

 • کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد.
 • کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.
 • کارفرما موظف است برق مورد نیاز و آب شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد.
 • کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذار حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.
 • کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید.

ماده ۵ – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

 • مبلغ قرارداد به ازاء حفر هر متر طول میله  ریال و کول گذاری در میله هر متر طول           ریال و به ازاء حفر هر متر طول انباری           ریال و کول گذاری در انباری هر مترطول           ریال می باشد.
 • مبلغ آجرچینی به ازاء هر متر مکعب آجرچینی  ریال و نصب گلدان هر عدد         ریال می باشد.

مبلغ کل قرارداد            ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .

تبصره(۱) به این قرارداد هیچگونه تعدیل، اضافه بها، سختی کار و پاداش تعلق نمی گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره (۲) در صورتی که خاک از نوع دج باشد و در هنگام حفاری به سنگ های بزرگ برخورد نماید هزینه کمپرسور به عهده کارفرما و مسئولیت حفاری به عهده پیمانکار است و مبلغ آن نیز با توافق طرفین خواهد بود.

تبصره(۳) از هر پرداخت مبلغ ۵% بیمه، ۵% مالیات و ۱۰% حسن انجام کار کسر خواهد شد.

تبصره(۴) نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۶- مشخصات فنی :

 • چاه نباید در زیر و نزدیک ستون ها و دیوارهای باربر قرارگیرد. چاه باید در محل مناسب حفر گردد، به طوری که بعدا بازرسی و بازنگری احتمالی چاه به سهولت امکان پذیر باشد.حفر انبارهای چاه نیز باید به نحوی صورت گیرد که حتی المقدور در زیر دیوارها و ستون ها قرار نگرفته و به حریم اراضی مجاور و غیر، تجاوز نشود. چاه های آب و فاضلاب باید حتی المقدور در محوطه های باز حفر شوند.
 • هنگام حفر میله باید جای پا در جداره چاه پیش بینی شود تا بتوان وارد چاه شد و یا از آن خارج شد. درصورت امکان بهتر است عمق میله چاه بین ۱۰ تا ۲۰ متر اختیار شود تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده ، مقاوم تر بوده و در صورت ریزش احتمالی موضعی ، خطر کمتری را ایجاد نماید. میله باید کاملا قائم و شاقولی بوده و انحراف نداشته باشد.
 • چنانچه چاه مرطوب بوده و دم یا گاز داشته باشد، باید به وسیله دستگاه های هوا دهی و لوله کشی در حین کار، هوای لازم را به درون چاه دمید تا مقنی بتواند به سهولت به کار خود ادامه دهد.
 • انبار باید به صورت مخروطی حفر شود، به طوری که قاعده مخروط، پایین و راس ، بالا باشد. کف انبار باید تراز و تخت باشد.
 • ریزش فاضلاب از دهانه تحتانی گلدان به داخل چاه، باید به نحوی باشد که فاضلاب مستقیما به ته چاه ریزش کرده، به جداره چاه برخورد نکند و موجبات شکستگی بدنه چاه را فراهم نسازد.

ماده ۷ – فسخ قرارداد :

 • در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.
 • عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت.
 • در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.
 • در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۸ – دوره تضمین قرارداد :

مدت تضمین قرارداد            ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام شده مبلغ ۱۰% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده ۹ – حکمیت :

طرفین آقای                                 را به عنوان داور مرضی الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند . نظر داوری حکم لازم الاجرا است.

این قرارداد در ۹ ماده و ۴ تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است.

منبع : ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا