فن اسکلت فلزیفن ساخت و سازفن طراحی ساختمانفن قراردادفن مدیریت پروژهوبلاگ

قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان

ساخت ویلا

بنام خدا

این قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت ……………………………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی ………………………………………………………………………  بعنوان پیمانکار به نمایندگی …………………… ازطرف دیگرکه منبعد طرف قرارداد نامیده می شود،به شرح زیرمنعقد می گردد.

 

۱ موضوع قرارداد : مدیریت اجرایی عملیات                                                  موضوع قرارداد شرکت                                      

نوشته های مشابه

به عنوان کارفرما  با سازمان / شرکت                                  به عنوان کارفرمای اصلی

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲- محدوده کاری :

۱-۲ تعیین و تقبل هزینه های مربوط به تشخیص طرف قرارداد

الف –  مدیر پروژه                                                                                                                                             ب – سرپرست کارگاه

ج – کادر فنی کارگاه ( تکنسین ، نقشه بردار )                                                                                                                        د – مسئول کنترل پروژه

ه – کارشناس دفتر فنی

و – مسئول تدارکات

ز- مسئول ایمنی

۲-۲ تهیه لیست کوتاه (Short  List) پیمانکاران جز ، استعلام و عقد قرارداد و تهیه و تایید صورت حسابهای موقت و قطعی و ارسال به کارفرما

۳-۲ تعیین و اخذ پیش فاکتور ، سفارش قطعی خرید مصالح مصرفی ، ماشین آلات ، ابزار یا کرایه آنها  و ایجاد تمهیدات لازم جهت حمل به کارگاه

۴-۲ تهیه و ارسال صورت وضعیت ها و صورتجلسات به کارفرما  ودفاع از آنها

۵-۲ مکاتبات کارگاهی و ارسال پیش نویس مکاتبات  به کارفرماو شرکت در جلسات

۶-۲ تهیه طرحها و نقشه های تکمیلی و پیشنهادی

۲-مدت قرارداد :                                    ………………………….

۳-شروع قرارداد:                                    ……………………………………………………….

۴-محل انجام کار :                                 ……………………………………………………….

۵- مبلغ قرارداد /برآورد هزینه اولیه : برآورد هزینه پروژه                                ریال ( در صورت صحت احجام و مقادیر اولیه – فهرست مقادیر – با احجام واقعی پس از اجرای کار )

                      ……………………………………………………………………………………………………….

۶– گردش کار : طرف قرارداد پس از مبادله قرارداد نسبت به تهیه برنامه زمان بندی به روش مسیر بحرانی ( CPM) و تهیه لیست مصالح مصرفی ( M.T.O ) متناسب با برنامه زمان بندی اقدام می نماید ، سپس مطابق زمان بندی نسبت به سفارش مصالح یا عقد قرارداد، با پیمانکاران جز به ترتیب زیر اقدام می نماید :

طراحی ویلا مدرن

طرف قرارداد ۲۰ روز قبل از موعد سفارش مصالح یا به کارگیری  پیمانکاران جز طبق زمان بندی اقدام به تهیه استعلام و اخذ پیش فاکتور می نماید و طی ۱۰ روز به کارفرما یا نماینده قانونی وی ارسال می نماید سپس کارفرما طی ۵ روز نسبت به پرداخت چک مربوطه یا تنخواه متناسب اقدام می نماید .

۷- شرایط پرداخت :

به صورت      % از مبلغ هزینه برآورد اولیه کلا به مبلغ          که ۲۰% از آن پس از عقد قرارداد در قبال ارائه تضمین معتبر به کارفرما و ۸۰% باقیمانده به ترتیب ذیل پرداخت خواهد شد :

           ماه ۱ ۲  n یا تحویل کار
در صد نسبت به مبلغ اولیه قرارداد ۱۰

تبصره ۱ : چنانچه در احجام کار نسبت به برآورد اولیه ( فهرست مقادیر ) افزایش رخ دهد به نسبت بار مالی افزوده شده حاصل از صورت وضعیت های پیمان،  به مبلغ قرارداد اولیه هزینه های اجرای کار افزوده خواهد شد .

تبصره ۲ : چنانچه شرایط پرداخت های کار فرما گردش کار مندرج در بند ۵ را تکافو ننماید یا به هر دلیلی در گردش کار خارج از قصور طرف قرارداد وقفه حاصل شود به ازای هر روز اضافه شدن زمان پروژه طبق محاسبات برنامه زمان بندی (CPM ) مبلغ      % مبلغ قرارداد فیمابین به عنوان اضافه شدن زمان کار به طرف قرارداد تعلق می گیرد .

۸ – حفظ اسرار طرفین و رعایت صرفه و صلاح کارفرما :

طرف قرارداد موظف به حفظ اسرار کارفرما و نهایت تلاش به منظور صرفه جویی در هزینه ها حفظ و حراست و عدم دور ریز مصالح می باشد .

 

۹- مدت قرارداد و تحویل کار :

مدت قرارداد          ماه می باشد و طرف قرارداد ملزم به ادامه خدمات تا زمان تحویل موقت و اخذ گواهی رفع نقص می باشد بدیهی است که تاخیرات ناشی از قصور طرف قرارداد بر عهده وی ولی در خصوص تاخیرات مجاز وی مطابق تبصره ۲، ماده  ۵، عمل خواهد شد .

۱۰- پاداش :

۱-۱۰ چنانچه طرف قرارداد بتواند در حین کار نسبت به برآورد هزینه اولیه صرفه جوئی انجام دهد مبلغ صرفه جویی شده از مبلغ اولیه قرارداد کسر می شود و در محاسبات محسوب نمی گردد ولی به میزان ۴۵% مبلغ یاد شده با عنوان پاداش به طرف قرارداد پرداخت می گردد و اگر  طرف قرارداد در چارچوب  قوانین ادعا هایی(Claim) به نفع کارفرما  مطرح نماید، ۳۰% درصد ریالی مابه التفاوت مبلغ قراردادی با  رقم  پرداخت شده بر مبنا ضرایب پیمان به وی تعلق می گیرد .

۲-۱۰چنانچه طرف قرارداد بتواند زودتر از موعد پروژه را به اتمام رساند ماهانه یا به تناسب کسر ماه مبلغ       % رقم قرارداد حق تسریع به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .

۱۱- جرائم :

چنانچه طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود قصور نماید به ازای هر روز دیرکرد ،روزانه  ۰۷/۰% مبلغ قرارداد ،ازمطالبات وی کسرخواهدشد.

۱۲ سایر شرایط :

الف – نظارت بر ایمنی کارگران و کلیه پرسنل مربوطه و همچنین سفارش لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده طرف قرارداد می باشد .

ب – طرف قرارداد با توجه به مواد ۱۰۱و ۱۲۰و۱۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حق به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز رسمی از وزارت  کار را ندارد .

ج – رعایت کلیه ضوابط فنی در کار توسط طرف قرارداد الزامی می باشد .

د-

ه-

    این قرارداد در هفت ماده و سه نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله معتبر و یک نسخه نزد      پیمانکار  و بقیه نسخ نزد کارفرما باقی می ماند .                                                         

 

                                 پیمانکـار                                                                                    کــارفرما   

منبع : ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا