فن اسکلت فلزیفن ساخت و سازفن طراحی ساختمانفن قراردادفن مدیریت پروژهوبلاگ

قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان

ساخت ویلا

بنام خدا

اين قرارداد در تاريخ ………………  فيمابين شركت ……………………………. به نشاني: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان كارفرما و …………………… به نشاني ………………………………………………………………………  بعنوان پيمانكار به نمايندگي …………………… ازطرف ديگرکه منبعد طرف قرارداد نامیده می شود،به شرح زيرمنعقد مي گردد.

 

1 موضوع قرارداد : مديريت اجرايي عمليات                                                  موضوع قرارداد شرکت                                      

به عنوان کارفرما  با سازمان / شرکت                                  به عنوان کارفرمای اصلی

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- محدوده كاري :

1-2 تعيين و تقبل هزينه هاي مربوط به تشخيص طرف قرارداد

الف –  مدير پروژه                                                                                                                                             ب – سرپرست كارگاه

ج – كادر فني كارگاه ( تكنسين ، نقشه بردار )                                                                                                                        د – مسئول كنترل پروژه

ه – كارشناس دفتر فني

و – مسئول تداركات

ز- مسئول ایمنی

2-2 تهيه ليست كوتاه (Short  List) پيمانكاران جز ، استعلام و عقد قرارداد و تهيه و تاييد صورت حسابهاي موقت و قطعي و ارسال به كارفرما

3-2 تعيين و اخذ پيش فاكتور ، سفارش قطعي خريد مصالح مصرفي ، ماشين آلات ، ابزار يا كرايه آنها  و ايجاد تمهيدات لازم جهت حمل به كارگاه

4-2 تهيه و ارسال صورت وضعيت ها و صورتجلسات به كارفرما  ودفاع از آنها

5-2 مكاتبات كارگاهي و ارسال پيش نويس مكاتبات  به كارفرماو شركت در جلسات

6-2 تهيه طرحها و نقشه هاي تكميلي و پيشنهادي

2-مدت قرارداد :                                    ………………………….

3-شروع قرارداد:                                    ……………………………………………………….

4-محل انجام كار :                                 ……………………………………………………….

5- مبلغ قرارداد /برآورد هزينه اوليه : برآورد هزينه پروژه                                ریال ( در صورت صحت احجام و مقادير اوليه – فهرست مقادير – با احجام واقعي پس از اجراي كار )

                      ……………………………………………………………………………………………………….

6– گردش كار : طرف قرارداد پس از مبادله قرارداد نسبت به تهيه برنامه زمان بندي به روش مسير بحراني ( CPM) و تهيه ليست مصالح مصرفي ( M.T.O ) متناسب با برنامه زمان بندي اقدام مي نمايد ، سپس مطابق زمان بندي نسبت به سفارش مصالح يا عقد قرارداد، با پيمانكاران جز به ترتيب زير اقدام مي نمايد :

طراحی ویلا مدرن

طرف قرارداد 20 روز قبل از موعد سفارش مصالح يا به كارگيري  پيمانكاران جز طبق زمان بندي اقدام به تهيه استعلام و اخذ پيش فاكتور مي نمايد و طي 10 روز به كارفرما يا نماينده قانوني وي ارسال مي نمايد سپس كارفرما طي 5 روز نسبت به پرداخت چك مربوطه يا تنخواه متناسب اقدام مي نمايد .

7- شرايط پرداخت :

به صورت      % از مبلغ هزينه برآورد اوليه كلا به مبلغ          كه 20% از آن پس از عقد قرارداد در قبال ارائه تضمين معتبر به كارفرما و 80% باقيمانده به ترتيب ذيل پرداخت خواهد شد :

           ماه 1 2  n يا تحويل كار
در صد نسبت به مبلغ اوليه قرارداد 10

تبصره 1 : چنانچه در احجام كار نسبت به برآورد اوليه ( فهرست مقادير ) افزايش رخ دهد به نسبت بار مالي افزوده شده حاصل از صورت وضعيت هاي پيمان،  به مبلغ قرارداد اوليه هزينه هاي اجراي كار افزوده خواهد شد .

تبصره 2 : چنانچه شرايط پرداخت هاي كار فرما گردش كار مندرج در بند 5 را تكافو ننمايد يا به هر دليلي در گردش كار خارج از قصور طرف قرارداد وقفه حاصل شود به ازاي هر روز اضافه شدن زمان پروژه طبق محاسبات برنامه زمان بندي (CPM ) مبلغ      % مبلغ قرارداد فيمابين به عنوان اضافه شدن زمان كار به طرف قرارداد تعلق مي گيرد .

8 – حفظ اسرار طرفين و رعايت صرفه و صلاح كارفرما :

طرف قرارداد موظف به حفظ اسرار كارفرما و نهايت تلاش به منظور صرفه جويي در هزينه ها حفظ و حراست و عدم دور ريز مصالح مي باشد .

 

9- مدت قرارداد و تحويل كار :

مدت قرارداد          ماه مي باشد و طرف قرارداد ملزم به ادامه خدمات تا زمان تحويل موقت و اخذ گواهي رفع نقص مي باشد بديهي است كه تاخيرات ناشي از قصور طرف قرارداد بر عهده وي ولي در خصوص تاخيرات مجاز وي مطابق تبصره 2، ماده  5، عمل خواهد شد .

10- پاداش :

1-10 چنانچه طرف قرارداد بتواند در حين كار نسبت به برآورد هزينه اوليه صرفه جوئي انجام دهد مبلغ صرفه جويي شده از مبلغ اوليه قرارداد كسر مي شود و در محاسبات محسوب نمي گردد ولي به ميزان 45% مبلغ ياد شده با عنوان پاداش به طرف قرارداد پرداخت مي گردد و اگر  طرف قرارداد در چارچوب  قوانین ادعا هایي(Claim) به نفع کارفرما  مطرح نماید، 30% درصد ريالي مابه التفاوت مبلغ قراردادي با  رقم  پرداخت شده بر مبنا ضرايب پيمان به وي تعلق مي گيرد .

2-10چنانچه طرف قرارداد بتواند زودتر از موعد پروژه را به اتمام رساند ماهانه يا به تناسب كسر ماه مبلغ       % رقم قرارداد حق تسريع به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .

11- جرائم :

چنانچه طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود قصور نمايد به ازاي هر روز ديركرد ،روزانه  07/0% مبلغ قرارداد ،ازمطالبات وي كسرخواهدشد.

12 ساير شرايط :

الف – نظارت بر ايمني كارگران و كليه پرسنل مربوطه و همچنین سفارش لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده طرف قرارداد مي باشد .

ب – طرف قرارداد با توجه به مواد 101و 120و118 قانون كار مصوب 1369 حق به كارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز رسمي از وزارت  كار را ندارد .

ج – رعايت كليه ضوابط فني در كار توسط طرف قرارداد الزامي مي باشد .

د-

ه-

    اين قرارداد در هفت ماده و سه نسخه كه حكم واحد دارند تنظيم و پس از امضاء طرفين مبادله معتبر و يك نسخه نزد      پيمانكار  و بقيه نسخ نزد كارفرما باقي مي ماند .                                                         

 

                                 پيمانكـار                                                                                    كــارفرما   

منبع : ساختمان

مشاهده بیشتر

نویسنده سایت

نوشتاری به آیندگان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا