ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت روشویی در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

روشویی در سال ۱۴۰۳

روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل پارمیس ۵۰

۴۴۷,۶۰۰ تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل النا ۸۰
۱,۱۲۹,۰۰۰ تومان

روشویی پایه دار مروارید مدل کلاسیک ۵۴

۳۶۹,۰۰۰ تومان

روشویی روکابینتی گلسار مدل تولیپ

۳۹۱,۶۰۰ تومان

روشویی پایه دار مروارید مدل ویستا ۴۴

نوشته های مشابه
۵۷۸,۵۵۰ تومان

روشویی پایه دار مروارید مدل مرجان ۶۰

۴۲۹,۵۰۰ تومان

روشویی زیرسنگی مروارید مدل SPA

۸۵۳,۶۰۰ تومان

سنگ روشویی گلسار فارس مدل وینر

۵۸۵,۲۰۰ تومان

روشویی رو کابینتی کرد مدل الوند

۵۰۶,۵۰۰ تومان

روشویی روکابینتی گلسار مدل لوسیا

۵۱۳,۳۰۰ تومان

روشویی پایه دار گلسار مدل الیت نیم پایه

۸۳۹,۱۰۰ تومان

روشویی پایه دار مروارید مدل موندیال ۶۲

۷۲۸,۱۹۰ تومان

روشویی روکابینتی مروارید مدل تانیا ۶۰

۷۶۹,۱۰۰ تومان

روشویی آرمیتاژ مدل آمیکا ۴۰

۳۱۹,۲۶۴ تومان

روشویی نیم پایه چینی کرد مدل ورونیا

۱,۷۲۴,۹۰۰ تومان

روشویی روکابینتی مروارید مدل ورونا ۶۱

۷۶۹,۱۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
روشویی دیواری چینی کرد مدل فلوریا ۱,۶۳۵,۵۶۰
یک میلیون و ششصد و سی و پنج هزار پانصد و شصت تومان
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل الگا ۵۷۶,۲۰۰
پانصد و هفتاد و شش هزار دویست تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل ولگا ۵۵ ۶۳۸,۴۸۰
ششصد و سی و هشت هزار چهارصد و هشتاد تومان
روشویی پارس سرام مدل بریستول ۵۳ ۶۲۹,۰۰۰
ششصد و بیست و نه هزار تومان
روشویی پایه دار مروارید مدل موندیال ۶۲ ۷۲۸,۲۰۰
هفتصد و بیست و هشت هزار دویست تومان
روشویی روکابینتی چینی کرد مدل اریکا ۴۲ ۴۶۵,۸۰۰
چهارصد و شصت و پنج هزار هشتصد تومان
کاسه روشویی سرامیکی المان BW 17 ۱,۷۰۴,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و چهار هزار تومان
روشویی رو کابینتی کرد مدل الوند ۵۰۶,۵۰۰
پانصد و شش هزار پانصد تومان
روشویی روکابینتی چینی کرد مدل والریا درجه… ۵۴۳,۷۰۰
پانصد و چهل و سه هزار هفتصد تومان
روشویی نیم پایه چینی کرد مدل ورونیا ۱,۶۳۵,۵۶۰
یک میلیون و ششصد و سی و پنج هزار پانصد و شصت تومان
روشویی پایه دار گلسار فارس مدل آیسان ۶۰۴,۰۰۰
ششصد و چهار هزار تومان
روشویی گلسار فارس مدل مارانتا ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی روکابینتی کرد مدل فیتونیا ۵۰ ۳۳۲,۹۲۰
سیصد و سی و دو هزار نهصد و بیست تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل کرون ۶۷ ۸۰۲,۲۴۰
هشتصد و دو هزار دویست و چهل تومان
روشویی چینی کرد مدل آرتا ۸۵۷,۰۰۰
هشتصد و پنجاه و هفت هزار تومان
روشویی پایه‌ دار مروارید مدل کاتیا ۵۵ ۷۵۵,۳۲۰
هفتصد و پنجاه و پنج هزار سیصد و بیست تومان
روشویی رو کابینتی چینی کرد مدل آدنیس ۸۰ ۶۲۳,۲۰۰
ششصد و بیست و سه هزار دویست تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل لیونا ۶۵ ۳۷۱,۰۰۰
سیصد و هفتاد و یک هزار تومان
روشویی پایه سرخود مروارید مدل سیلویا ۶۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰
یک میلیون و دویست و چهل و یک هزار تومان
روشویی چینی کرد مدل هلنا ۴۳۴,۷۶۰
چهارصد و سی و چهار هزار هفتصد و شصت تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل استون ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی روکابینتی کرد مدل صدف ۴۲ ۴۶۲,۸۸۰
چهارصد و شصت و دو هزار هشتصد و هشتاد تومان
روشویی پایه دار گلسار مدل الیت نیم پایه ۶۲۸,۵۰۰
ششصد و بیست و هشت هزار پانصد تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل تولیپ ۲۹۳,۴۰۰
دویست و نود و سه هزار چهارصد تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل آسپن ۳۳۵,۳۰۰
سیصد و سی و پنج هزار سیصد تومان
روشویی آرمیتاژ مدل گوشه ۴۵ ۲۱۹,۹۰۰
دویست و نوزده هزار نهصد تومان
روشویی آرمیتاژ مدل آپادانا ۵۵ ۴۶۸,۲۰۰
چهارصد و شصت و هشت هزار دویست تومان
سرشویی با پایه مروارید مدل کاپریس ۴۰۵,۰۰۰
چهارصد و پنج هزار تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل سیلویا ۷۱ ۱,۰۸۲,۸۴۰
یک میلیون و هشتاد و دو هزار هشتصد و چهل تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل تانیا ۶۰ ۷۳۲,۳۲۰
هفتصد و سی و دو هزار سیصد و بیست تومان
روشویی پایه سرخود مروارید مدل مگا ۴۸ ۱,۸۶۲,۰۸۰
یک میلیون و هشتصد و شصت و دو هزار هشتاد تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل کلین ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی پایه دار مروارید مدل کلاسیک ۵۴ ۳۶۹,۰۰۰
سیصد و شصت و نه هزار تومان
روشویی آرمیتاژ مدل آمیکا ۴۰ ۳۱۹,۲۶۴
سیصد و نوزده هزار دویست و شصت و چهار تومان
روشویی پایه دار کرد مدل دافنه ۶۰ ۸۴۰,۸۰۰
هشتصد و چهل هزار هشتصد تومان
روشویی با پایه چینی کرد آرین ۴۷۲,۰۰۰
چهارصد و هفتاد و دو هزار تومان
روشویی نیم پایه (پایه سرخور) مروارید رویال ۷۹۱,۲۰۰
هفتصد و نود و یک هزار دویست تومان
روشویی روسنگی گلسار مدل لومینوس GL9 ۵۷۶,۲۰۰
پانصد و هفتاد و شش هزار دویست تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل ورونا ۶۱ ۷۳۲,۳۲۰
هفتصد و سی و دو هزار سیصد و بیست تومان
روشویی مروارید مدل رویال ۶۵ (پایه دار) ۸۱۴,۰۰۰
هشتصد و چهارده هزار تومان
روشویی روسنگی مروارید مدل کلاسیک ۶۶۵,۱۶۰
ششصد و شصت و پنج هزار صد و شصت تومان
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل پارمیس ۶۰ ۳۳۵,۳۰۰
سیصد و سی و پنج هزار سیصد تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل آلفا ۶۷ ۸۶۹,۴۰۰
هشتصد و شصت و نه هزار چهارصد تومان
سنگ روشویی گلسار فارس مدل وینر ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل لوسیا ۴۱۰,۰۰۰
چهارصد و ده هزار تومان
کاسه روشویی گاتریا مدل هما بیضی ۵۰۰,۰۰۰
پانصد هزار تومان
روشویی روکابینتی کرد مدل فیتونیا ۷۰ ۵۰۶,۱۰۰
پانصد و شش هزار صد تومان
روشویی روسنگی مروارید مدل کریستال ۷۱۳,۰۰۰
هفتصد و سیزده هزار تومان
سنگ روشویی گلسار فارس مدل رومینو ۵۲۳,۸۰۰
پانصد و بیست و سه هزار هشتصد تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل آلفا ۵۲ ۷۰۸,۹۰۰
هفتصد و هشت هزار نهصد تومان
روشویی پایه دار مروارید مدل مرجان ۶۰ ۴۲۹,۵۰۰
چهارصد و بیست و نه هزار پانصد تومان
روشویی کابینتی گلسار مدل الگانت ۵۲۳,۸۰۰
پانصد و بیست و سه هزار هشتصد تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل گراویتی ۶۰ ۳۸۹,۰۰۰
سیصد و هشتاد و نه هزار تومان
روشویی پایه دار مروارید مدل ویستا ۴۴ ۵۷۱,۰۰۰
پانصد و هفتاد و یک هزار تومان
روشویی زیرسنگی مروارید مدل SPA ۸۸۶,۰۰۰
هشتصد و هشتاد و شش هزار تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل النا ۸۰ ۱,۰۵۲,۴۸۰
یک میلیون و پنجاه و دو هزار چهارصد و هشتاد تومان
روشویی رو کابینتی مروارید مدل کاپریس ۴۵ ۴۵۲,۶۴۰
چهارصد و پنجاه و دو هزار ششصد و چهل تومان
روشویی پایه دار مروارید مدل الگانت ۶۵ درجه یک ۷۷۱,۰۰۰
هفتصد و هفتاد و یک هزار تومان
روشویی روکابینتی کرد مدل دافنه ۷۰ ۴۹۴,۸۰۰
چهارصد و نود و چهار هزار هشتصد تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل آستر ۳۸۷,۷۰۰
سیصد و هشتاد و هفت هزار هفتصد تومان
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل سیلور ۵۵۹,۰۰۰
پانصد و پنجاه و نه هزار تومان
روشویی روسنگی گلسار مدل لومینوس GL10 ۵۶۳,۰۰۰
پانصد و شصت و سه هزار تومان
روشویی روسنگی مروارید مدل کاتیا ۶۱۵,۴۸۰
ششصد و پانزده هزار چهارصد و هشتاد تومان
روشویی نیم پایه کرد مدل کانسپت ( سایز ۵۳cm… ۸۵۵,۰۰۰
هشتصد و پنجاه و پنج هزار تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل رومنس ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل دراپ ۴۱۰,۰۰۰
چهارصد و ده هزار تومان
روشویی گوشه مروارید مدل دیانا ۴۷ ۵۷۸,۶۸۰
پانصد و هفتاد و هشت هزار ششصد و هشتاد تومان
روشویی نیم پایه مروارید مدل کاتیا ۶۷ ۹۳۰,۰۰۰
نهصد و سی هزار تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل دانیکا ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی رو کابینتی مروارید مدل پارمیدا ۵۲ ۷۰۴,۷۲۰
هفتصد و چهار هزار هفتصد و بیست تومان
روشویی آرمیتاژ مدل نسترن ۵۰ ۳۴۴,۹۶۰
سیصد و چهل و چهار هزار نهصد و شصت تومان
روشویی نیم پایه مروارید کاتیا ۵۵ ۸۸۹,۶۴۰
هشتصد و هشتاد و نه هزار ششصد و چهل تومان
روشویی رو کابینتی مروارید مدل کاپریس ۶۶ ۷۷۰,۰۴۰
هفتصد و هفتاد هزار چهل تومان
روشویی روسنگی گلسار مدل لومینوس GL8 ۴۵۴,۰۰۰
چهارصد و پنجاه و چهار هزار تومان
روشویی روکابینتی کرد مدل لیندا ۶۵ ۴۷۰,۱۰۰
چهارصد و هفتاد هزار صد تومان
کاسه روشویی مدل دوناتی ۱,۱۲۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و بیست هزار تومان
روشویی پایه دار مروارید مدل گلوریا ۶۱ ۶۶۳,۳۲۰
ششصد و شصت و سه هزار سیصد و بیست تومان
روشویی نسیم پارس سرام ۵۳۴,۶۰۰
پانصد و سی و چهار هزار ششصد تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل کلاسیک ۶۰ ۶۸۳,۵۶۰
ششصد و هشتاد و سه هزار پانصد و شصت تومان
روسنگی مروارید رومینا ۵۲ (سفید درجه ۱) ۵۹۴,۰۰۰
پانصد و نود و چهار هزار تومان
روشویی روکابینتی کرد مدل ورونیکا ۶۰ ۵۰۰,۲۰۰
پانصد هزار دویست تومان
روشویی روکابینتی کرد مدل فلوریا ۶۰ درجه دو ۴۸۷,۸۹۰
چهارصد و هشتاد و هفت هزار هشتصد و نود تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل ویکتوریا ۸۷ ۵۷۶,۲۰۰
پانصد و هفتاد و شش هزار دویست تومان
روشویی دیواری چینی کرد مدل کانسپت ۹۸۱,۰۰۰
نهصد و هشتاد و یک هزار تومان
روشویی رو کابینتی مروارید مدل رومینا ۷۰ ۷۸۳,۷۰۰
هفتصد و هشتاد و سه هزار هفتصد تومان
روشویی پایه دار مروارید مدل دیانا ۵۵ ۶۶۹,۷۶۰
ششصد و شصت و نه هزار هفتصد و شصت تومان
روشویی روکابینتی کرد مدل ویکتوریا ۶۰ ۴۹۸,۰۰۰
چهارصد و نود و هشت هزار تومان
روشویی روکابینتی گلسار مدل دیاموند ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
سنگ روشویی گلسار فارس مدل اورلاند ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی روسنگی مروارید مدل پارمیدا ۷۹۱,۲۰۰
هفتصد و نود و یک هزار دویست تومان
روشویی نیم پایه گلسار مدل جنوا درجه دو ۵۲۳,۸۰۰
پانصد و بیست و سه هزار هشتصد تومان
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل پارمیس ۵۰ ۳۳۵,۳۰۰
سیصد و سی و پنج هزار سیصد تومان
سنگ روشویی گلسار فارس مدل دورا ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل پلاتوس ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی چینی کرد مدل الوند ۴۵۴,۳۵۰
چهارصد و پنجاه و چهار هزار سیصد و پنجاه تومان
روشویی کابینتی گلسار مدل دیانا درجه دو ۵۲۳,۸۰۰
پانصد و بیست و سه هزار هشتصد تومان
سنگ روشویی گلسار فارس مدل اربیت ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
روشویی روسنگی مروارید مدل آلفا ۵۷۴,۰۸۰
پانصد و هفتاد و چهار هزار هشتاد تومان
روشویی پایه دار مروارید مدل دیاموند ۵۰ ۷۴۲,۴۴۰
هفتصد و چهل و دو هزار چهارصد و چهل تومان
روشویی روکابینتی مروارید مدل ویستا ۹۰ ۱,۳۶۱,۵۰۰
یک میلیون و سیصد و شصت و یک هزار پانصد تومان

 

روشویی پایه دار مروارید مدل دیانا ۵۵

۶۸۲,۰۸۰ تومان

روشویی چینی کرد مدل الوند

۴۶۵,۸۰۰ تومان

روشویی روسنگی مروارید مدل آلفا

۶۰۶,۳۰۰ تومان

روشویی پایه سرخود مروارید مدل سیلویا ۶۰

۱,۲۱۸,۷۰۰ تومان

روشویی روکابینتی گلسار مدل آستر

۵۵۷,۳۰۰ تومان

روشویی روکابینتی مروارید مدل کرون ۶۷

۸۱۱,۳۰۰ تومان

روشویی چینی کرد مدل آرتا

۹۹۳,۳۰۰ تومان

روشویی پایه دار مروارید مدل دیاموند ۵۰

۶۹۶,۰۰۰ تومان

روشویی پایه دار مروارید مدل الگانت ۶۵ درجه یک

۶۸۲,۰۰۰ تومان

روشویی رو کابینتی مروارید مدل پارمیدا ۵۲

۷۳۳,۹۰۰ تومان
منبع : ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا