ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

میلگرد در سال ۱۴۰۳

میلگرد میانه

نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۲۰۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۲۹,۶۶۰
-۰.۴%

میلگرد ذوب آهن اصفهان

 

نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۴۳,۴۲۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۴۳,۵۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۳۸,۸۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۳۹,۰۰۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۳۹,۰۰۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۳۸,۸۱۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۳۸,۸۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۳۸,۸۶۰
-۰.۴%

میلگرد ظفر بناب

نوشته های مشابه
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم
۲۸۷,۶۴۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم
۲۸۵,۸۰۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۵,۸۰۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۳,۰۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۳,۰۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۳,۰۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۳,۰۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۳,۰۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۳,۰۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۳,۰۳۰
-۰.۳%

میلگرد نیشابور

نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۷۵,۵۸۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم
۲۴۳,۴۷۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۶۱,۷۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۶۱,۷۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم
۲۴۳,۴۷۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم
۲۴۳,۶۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۶۱,۷۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم
۲۴۳,۴۷۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۶۱,۷۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۶۱,۷۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم
۲۴۳,۴۷۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۶۱,۷۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم
۲۴۳,۴۷۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۶۱,۷۳۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم
۲۴۳,۴۷۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۶۷,۳۹۰
-۰.۳%

میلگرد ابهر

نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد ساده ۵.۵ کلاف A1 کارخانه کیلوگرم
۳۳۵,۳۳۰
۰
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف A1 کارخانه کیلوگرم
۳۳۳,۴۹۰
۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم
۲۸۴,۹۱۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم
۲۸۰,۳۰۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۰,۳۶۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۸۰,۳۲۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم
۲۷۸,۴۷۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۷۵,۶۸۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۷۵,۶۹۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۷۵,۶۹۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۷۵,۶۹۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۷۵,۶۹۰
-۰.۳%
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم
۲۷۵,۶۹۰
-۰.۳%

قیمت میلگرد

نام کالا
قیمت
میلگرد ۱۰ آجدار A3 نورد کوثر اهواز

۱۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۲ آجدار A3 نورد کوثر اهواز

۱۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۴ آجدار A3 نورد کوثر اهواز

۱۴

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۶ آجدار A3 نورد کوثر اهواز

۱۶

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۴۷۰ تومان -۵۰۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نورد کوثر اهواز 

۱۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۰ آجدار A3 نورد کوثر اهواز

۲۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۴۷۰ تومان -۵۰۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نورد کوثر اهواز

۲۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۵ آجدار A3 نورد کوثر اهواز

۲۵

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۴۷۰ تومان -۵۰۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش

فولاد کاوه تیکمه داش

نام کالا
قیمت
میلگرد ۸ آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

۸

حالت: شاخه

A2

کارخانه

۲۵,۸۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۰ آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش 

۱۰

حالت: شاخه

A2

کارخانه

۲۵,۸۳۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۰ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

۱۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۲ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

۱۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۸۲۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 

۱۴

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۷۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش

فولاد کاوه تیکمه داش

نام کالا
قیمت
میلگرد ۱۶ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

۱۶

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۷۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 

۱۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۷۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

۲۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۷۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 

۲۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۷۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 

۲۵

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۷۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 

۲۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۷۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

۳۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۷۷۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش

ذوب آهن اردبیل

نام کالا
قیمت
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 

۱۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۸۷۰ تومان -۸۰۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A2 ذوب آهن اردبیل 

۱۲

حالت: شاخه

A2

کارخانه

میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 

۱۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۸۷۰ تومان -۸۰۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اردبیل

۱۴

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب آهن اردبیل

۱۶

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۸ آجدار A3 ذوب آهن اردبیل

۱۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

شرکت نورد گرم سمنان

نام کالا
قیمت
میلگرد ۸ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۷,۹۷۰ تومان -۵۰۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۰ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۱۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۷,۲۷۰ تومان -۵۰۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۱۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۴ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۱۴

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۶ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۱۶

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۸ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۱۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۰ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۲۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۲ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۲۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۵ آجدار A3 نورد گرم سمنان

۲۵

حالت: شاخه

A3

کارخانه

فولاد بردسیر کرمان

نام کالا
قیمت
میلگرد ۱۰ آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۰

حالت: شاخه

A2

کارخانه

میلگرد ۱۰ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۲ آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۲

حالت: شاخه

A2

کارخانه

میلگرد ۱۲ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

۲۵,۸۲۰ تومان۰ تومان

واحد فروش: کیلوگرم

سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۴

حالت: شاخه

A2

کارخانه

فولاد بردسیر کرمان

نام کالا
قیمت
میلگرد ۱۴ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۴

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۶ آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۶

حالت: شاخه

A2

کارخانه

میلگرد ۱۶ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۶

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۸ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۱۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۰ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۲۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۲ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۲۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۵ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۲۵

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۸ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۲۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۳۲ آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

۳۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا
قیمت
میلگرد ۱۲ آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران

۱۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۴ آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران

۱۴

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۶ آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران

۱۶

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۱۸ آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران

۱۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۰ آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران

۲۰

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۲ آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران

۲۲

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۵ آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران

۲۵

حالت: شاخه

A3

کارخانه

میلگرد ۲۸ آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران

۲۸

حالت: شاخه

A3

کارخانه

منبع : ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا