ابزار آلات ساختمانیقیمت مصالح ساختمانی

قیمت پشم سنگ در سال ۱۴۰۳

محاسبه آنلاین هزینه ساخت ویلا

پشم سنگ در سال ۱۴۰۳

پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۸۰ پوشینگر

۱۴۵٫۰۰۰ تومان

عایق پشم سنگ پتویی

۱۰۵٫۰۰۰ تومان

عایق پشم سنگ تخته ای

۱۱۰٫۰۰۰ تومان

Rock-wool-پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۱۰۰ عایق صوتی

۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ ۵ سانت رولی توری دار دانسیته ۸۰ آریانا ا Rock Wool 5 Cm Density 8. ARYANA

۷۳۹٫۷۵۰ تومان

پشم سنگ ۵ سانت رولی فویلدار دانسیته ۵۰ آریانا ا Rock Wool 5 Cm Density 50. ARYANA

۱٫۲۲۱٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ ۴ سانت تخته ای دانسیته ۱۵۰ آریانا ا Rock Wool 4 Cm Density 150. ARYANA

۷۷۲٫۲۰۰ تومان

پشم سنگ رولی برند سپاهان صخامت ۵ سانتیمتر دانسیته ۳۰ ابعاد ۱۲۰در ۱۰ متراژ داخل هر رول دوازده متر مربع

 ۸۲۸٫۰۰۰ تومان

Rock Wool-پشم سنگ ۳سانت دانسیته ۸۰ عایق صوتی

۱۷۰٫۰۰۰ تومان

عایق پشم سنگ پارامیس ضخامت ۳ سانت دانسیته ۱۲۰

۱۰۹٫۱۴۰ تومان

عایق پشم سنگ ضخامت ۴ دانسیته ۱۵۰

۱۶۹٫۴۸۸ تومان

پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۱۲۰ آریانا ا Rock Wool 5 Cm Density 120. ARYANA

۱٫۰۵۸٫۱۱۲ تومان

پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۱۰۰ آریانا ا Rock Wool 5 Cm Density 100. ARYANA

۸۹۶٫۵۴۴ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۷ سانت دانسیته ۱۰۰

۱۹۳٫۸۸۴ تومان

پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۸۰ آریانا ا Rock Wool 3 Cm Density 80. ARYANA

۸۰۷٫۸۴۰ تومان

پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۸۰ آریانا ا Rock Wool 5 Cm Density 80. ARYANA

۷۶۰٫۳۲۰ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۵ دانسیته ۱۲۰

۱۷۶٫۹۰۰ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۵ دانسیته ۸۰

۱۱۹٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۷ سانت دانسیته ۸۰

۱۵۹٫۲۱۶ تومان

عایق پشم سنگ پارامیس ضخامت ۳ سانت دانسیته ۸۰

۹۳٫۵۱۸ تومان

پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۱۲۰ آریانا ا Rock Wool 3Cm Density 120. ARYANA

۱٫۰۶۹٫۲۰۰ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۴ دانسیته ۸۰

۱۱۳٫۵۰۰ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۵ دانسیته ۱۵۰

۲۰۹٫۹۰۰ تومان

پشم سنگ پارارمیس ضخامت ۵ دانسیته ۱۰۰

۱۵۲٫۹۰۰ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۵ دانسیته ۶۰

۱۰۹٫۹۰۰ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۴ دانسیته ۱۲۰

۱۳۹٫۹۰۰ تومان

پشم سنگ پارامیس ضخامت ۴ دانسیته ۱۰۰

۱۲۶٫۹۰۰ تومان

پشم سنگ رولی دانسیته ۳۰ – ۱۲ متری

۹۵۰٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ رولی دانسیته ۵۰-۱۲ متری

۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ایی دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۵ سانتیمتر برند سپاهان

۱٫۲۸۱٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ایی برند سپاهان دانسیته ۸۰ ضخامت۵سانتیمتر ابعاد۶۰در۱۲۰ متراژ داخل بسته هفت متر و بیست سانتیمتر

۱٫۰۴۴٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ پتویی توری دار برند سپاهان دانسیته ۸۰ ابعاد۱۲۰در۵ متر رول کامل ۶متری

۱٫۱۸۲٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ایی برند سپاهان ضخامت ۵ دانسیته ۵۰ ابعاد ۶۰در۱۲۰ متراژ داخل بسته۷متر و بیست

۷۹۲٫۰۰۰ تومان

پشم سنگ توری دار (پتویی)برند سپاهان ضخامت ۵ سانتیمتر دانسیته ۸۰ ابعاد۱۲۰در۵متر ،رول کامل ۶متر

۱٫۱۸۲٫۰۰۰ تومان
پشم سنگ دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۵۰ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۶ ۵۰ یک متر مربع
۱۰۵,۰۰۰
۹,۴۵۰
پشم سنگ دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۶۰ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۶ ۶۰ یک متر مربع
۱۲۵,۰۰۰
۱۱,۲۵۰
پشم سنگ دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۷۰ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۶ ۷۰ یک متر مربع
۱۵۸,۰۰۰
۱۴,۲۲۰
پشم سنگ دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۸۰ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۶ ۸۰ یک متر مربع
۱۷۷,۰۰۰
۱۵,۹۳۰
پشم سنگ دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۹۰ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۶ ۹۰ یک متر مربع
۲۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۰۰
پشم سنگ دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۱۰۰ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۶ ۱۰۰ یک متر مربع
۲۳۷,۰۰۰
۲۱,۳۳۰
پشم سنگ دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۳۰ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۶ ۳۰ یک متر مربع
۶۸,۰۰۰
۶,۱۲۰
پشم سنگ دانسیته ۱۰۰ ضخامت ۴۰ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۶ ۴۰ یک متر مربع
۸۵,۰۰۰
۷,۶۵۰
پشم سنگ دانسیته ۱۲۰ ضخامت ۴۰ ۱۲۰ ۱.۲ ۰.۶ ۴۰ یک متر مربع
۱۰۵,۰۰۰
۹,۴۵۰
پشم سنگ دانسیته ۱۲۰ ضخامت ۵۰ ۱۲۰ ۱.۲ ۰.۶ ۵۰ یک متر مربع
۱۳۰,۰۰۰

پشم سنگ تخته ای ۳ سانت دانسیته ۱۲۰

۵۳۵,۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ای ۳ سانت دانسیته ۱۰۰

۴۷۶,۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ای ۳ سانت دانسیته ۸۰

۳۸۵,۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ای ۵ سانت دانسیته ۱۲۰

۵۷۶,۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ای ۵ سانت دانسیته ۱۰۰

۴۸۳,۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ای ۵ سانت دانسیته ۸۰

۳۸۶,۰۰۰ تومان

پشم سنگ تخته ای ۵ سانت دانسیته ۵۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پشم سنگ فویلدار ۵ سانت رولی دانسیته ۵۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پشم سنگ فویلدار ۵ سانت رولی دانسیته ۳۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پشم سنگ فویلدار ۵ سانت رولی دانسیته ۲۵

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پشم سنگ توری دار ۵ سانت دانسیته ۱۵۰

۷۰۸,۰۰۰ تومان

پشم سنگ توری دار ۵ سانت دانسیته ۱۲۰

۷۰۸,۰۰۰ تومان

پشم سنگ توری دار ۵ سانت دانسیته ۱۰۰

۶۲۴,۰۰۰ تومان

پشم سنگ توری دار ۵ سانت دانسیته ۸۰

۵۱۶,۰۰۰ تومان

پشم سنگ توری دار ۵ سانت دانسیته ۵۰

۴۰۲,۰۰۰ تومان

مکعب بتن مدل S 151515 cm

۲۸,۰۰۰

پشم سنگ کد D100 مدل ۳W بسته ۱۲ عددی

۹۴۵,۰۰۰

پشم سنگ مدل D100 کد ۵wh بسته ۸ عددی

۹۷۵,۰۰۰

پشم سنگ کد D80 مدل ۵wh بسته ۸ عددی

۸۸۰,۰۰۰

پشم سنگ مدل D80 کد ۳w بسته ۱۲ عددی

۸۸۵,۰۰۰

قیمت پشم سنگ تخته ای دانسیته ۵۰ دانسیته ۸۰[سالار]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۳۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ لحافی[پایدار انرژی]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۳۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت پشم سنگ مدل ۵۰۸۰ قطر ۵ سانتیمتر بسته ۵ عددی

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح
۶۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ تخته ای ضخامت ۵۰ دانسیته ۸۰

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۵۱۸,۰۰۰ ریال

قیمت پشم سنگ رولی دانسیته ۳۰ و ضخامت۵۰ نوین عایق

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ تخته ای

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴۹۷,۱۲۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ تخته ای ضخامت ۵۰ دانسیته ۱۰۰

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۱,۰۱۰,۱۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ پتویی ضخامت ۵۰ دانسیته ۱۰۰

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ پتویی ضخامت ۵۰ دانسیته ۱۲۰

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۹۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ پتویی ضخامت ۵ دانسیته ۵۰

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴۹۵,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ تخته ای ضخامت ۵۰ دانسیته ۶۰

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴۲۳,۲۰۰ ریال

قیمت پشم سنگ مدل D50 رول ۱۲ متری

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت پشم سنگ مدل DA 50 رول ۶ متری

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت پشم سنگ لوله ای ایزوپایپ[کارا انرژی]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت پشم سنگ مدل D80 بسته ۸ عددی

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت پشم سنگ مدل D25 رول ۱۲ متری

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

عایق پشم سنگ لحافی [ کارا انرژی]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۲۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ لحافی۵ سانت دانسیته ۳۰

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۳۵۴,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ لحافی ضخامت ۵۰ دانسیته ۵۰

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۵۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ پتویی

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴۷۵,۰۰۰ ریال

قیمت پشم سنگ مدل ایران استودیو قطر ۵ سانتیمتر

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت عایق پشم سنگ لحافی ضخامت۵۰ دانستیه ۳۰[پوشینگر]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۲۹۳,۹۷۴ ریال

قیمت عایق پشم سنگ تخته ای ضخامت ۵۰دانستیه ۸۰[پوشینگر]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۴۶۲,۸۶۹ ریال

قیمت عایق پشم سنگ تخته ای ضخامت ۵۰mm دانستیه ۵۰[پوشینگر]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۲۰۶,۶۳۸ ریال

قیمت عایق پشم سنگ تخته ای ضخامت۴۰دانستیه ۵۰[پوشینگر]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۲۷۷,۷۲۱ ریال

قیمت عایق پشم سنگ تخته ای ضخامت۳۰دانستیه۵۰[پوشینگر]

قیمت پشم سنگقیمت عایقمصالح

۲۲۱,۳۰۹ ریال

هزینه ساخت ویلا lsf

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا