ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت کپسول اتش نشانی در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا روستایی

کپسول اتش نشانی در سال ۱۴۰۳

کپسول اتش نشانی دژ ( پودری) ۶ کیلوگرمی

۴۶۰,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی سپهر ۶ کیلوگرمی

۵۶۱,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی (پودری) ۱۲ کیلوگرمی دژ

۴۴۵,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی (CO2) سه کیلوگرمی دژ

نوشته های مشابه
۸۵۰,۰۰۰ تومان

کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت ۶ کیلوگرم

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی سپهر دو کیلوگرمی

۳۹۵,۰۰۰ تومان

کپسول اتش نشانی دژ ۴ کیلوگرمی

۴۴۰,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی پودری روناک وزن ۱۲ کیلوگرم

۹۳۰,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی آذر سیلندر مدل CO2 ظرفیت ۶ کیلوگرم

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی سپهر ۴ کیلوگرمی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل ۶ وزن ۶ کیلوگرم

۷۲۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
کپسول آتش نشانی سپهر دو کیلوگرمی ۳۴۹,۰۰۰
سیصد و چهل و نه هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری ( پودر و گاز ) ۲ کیلویی… ۳۵۱,۰۰۰
سیصد و پنجاه و یک هزار تومان
کپسول آتش نشانی (CO2) چهار کیلوگرمی دژ ۱,۲۵۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی آرمان سیلندر مدل CO2 ظرفیت ۲… ۹۴۰,۰۰۰
نهصد و چهل هزار تومان
کپسول اتش نشانی دژ ( پودری) ۶ کیلوگرمی ۲۳۰,۰۰۰
دویست و سی هزار تومان
کپسول آتش نشانی co2 وزن ۳ کیلویی ۹۲۵,۰۰۰
نهصد و بیست و پنج هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری ( پودر و گاز ) ۴ کیلویی… ۳۸۵,۰۰۰
سیصد و هشتاد و پنج هزار تومان
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل ۶ وزن ۶… ۷۲۰,۰۰۰
هفتصد و بیست هزار تومان
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی ۲۰۵,۰۰۰
دویست و پنج هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری باران ۱ کیلوگرمی ۳۲۹,۰۰۰
سیصد و بیست و نه هزار تومان
کپسول ۱۲ کیلویی پودر و گاز بایا ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۱۲ کیلویی ۱,۵۷۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
کپسول آتش نشانی سپهر مدل ۱ وزن ۱ کیلوگرم ۲۶۰,۰۰۰
دویست و شصت هزار تومان
کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن ۳ کیلوگرمی… ۱,۳۰۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد هزار تومان
کپسول ۳۰ کیلویی CO2 بایا همراه چرخ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۲۵ کیلویی ۲,۷۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
کپسول آتشنشانی بیوورسال دژ مدل رویال حجم ۱۲… ۱,۳۰۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد هزار تومان
کپسول ۵۰ کیلویی پودر و گاز دژ همراه چرخ ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی آب و گاز ۵۰ لیتری دژ ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
کپسول اتش نشانی دژ ۲۵ کیلوگرمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۱ کیلویی دریا ۱۹۵,۷۵۰
صد و نود و پنج هزار هفتصد و پنجاه تومان
کپسول آتش نشانی بایا سیلندر مدل CO2 ظرفیت ۳… ۱,۱۵۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی (CO2) سه کیلوگرمی دژ ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
کپسول اتش نشانی دژ ۱۲ کیلوگرمی ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۳ کیلویی دژ ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی ۲۲۰,۰۰۰
دویست و بیست هزار تومان
کپسول آتش نشانی CO2 هونامیک کد ۱۴۱۷ وزن ۶… ۱,۶۰۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سپهر کد P215 وزن ۶… ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری باران مازند ۱۲… ۱,۰۴۷,۶۵۰
یک میلیون و چهل و هفت هزار ششصد و پنجاه تومان
کپسول آتشنشانی CO2 دژ مدل پاشا ظرفیت ۴… ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۱۲ لیتری ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی بایا ۲ کیلوگرمی ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
فیلتر بلو ایگل مدل RC203 ۹۷,۵۰۰
نود و هفت هزار پانصد تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-381 وزن ۱۲ کیلوگرم ۷۴۰,۰۰۰
هفتصد و چهل هزار تومان
کپسول آتش نشانی۵۰ کیلویی بایا ۳,۵۰۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی ۲ کیلوگرمی co2 دژ ۳۰۰,۰۰۰
سیصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۶ کیلویی ۴۲۰,۰۰۰
چهارصد و بیست هزار تومان
کپسول آتش نشانی کف (فوم) و گاز ۱۲ لیتری دژ ۸۸۰,۰۰۰
هشتصد و هشتاد هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری باران مازند ۴ کیلوگرمی ۵۷۲,۰۰۰
پانصد و هفتاد و دو هزار تومان
کپسول ۱۲ کیلویی co2 آرمان سیلندر ۳,۱۸۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و هشتاد هزار تومان
توپ اطفا حریق کد ۰۱ ۳۳۰,۰۰۰
سیصد و سی هزار تومان
کپسول آتش نشانی (پودری) شش کیلوگرمی دژ ۲۹۹,۰۰۰
دویست و نود و نه هزار تومان
کپسول پودر و گاز دژ ۲۱۰,۰۰۰
دویست و ده هزار تومان
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل ۲ وزن ۲… ۵۱۷,۰۰۰
پانصد و هفده هزار تومان
کپسول آتش نشانی Co2 (دی اکسید کربن) ۳۰ کیلویی دژ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و پانصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی ۴ کیلویی بایا ۷۷۸,۰۰۰
هفتصد و هفتاد و هشت هزار تومان
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل ۱۰ وزن ۱۰… ۹۰۰,۰۰۰
نهصد هزار تومان
کپسول ۴ کیلویی پودر و گاز بایا ۵۷۰,۰۰۰
پانصد و هفتاد هزار تومان
کپسول آتش نشانی سپهر ۱۲ کیلوگرمی ۷۴۶,۰۰۰
هفتصد و چهل و شش هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری باران مازند ۲ کیلوگرمی ۴۷۴,۹۵۰
چهارصد و هفتاد و چهار هزار نهصد و پنجاه تومان
توپ اطفا حریق ای اف او مدل AFO ۲۵,۹۵۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-379 وزن ۴ کیلو گرم ۳۹۰,۰۰۰
سیصد و نود هزار تومان
شیر ضامن دار کپسول پودر و گاز ۴ تا ۱۲ کیلویی ۲۴۲,۰۰۰
دویست و چهل و دو هزار تومان
کپسول گاز ۴۵۰ گرمی زمستانی پریموس – Primus Winter… ۷۶۰,۰۰۰
هفتصد و شصت هزار تومان
کپسول آتش نشانی ۲ کیلو دژ ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی ۱۲کیلویی بایا ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی سپهر ۴ کیلوگرمی ۵۰۰,۰۰۰
پانصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی کیهان مدل CO2 ظرفیت ۶ کیلوگرم ۱,۳۸۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز پیشرو شش کیلوگرمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
کپسول آتشنشانی دریا ۶ کیلوگرمی ۵۱۲,۰۰۰
پانصد و دوازده هزار تومان
کپسول اتش نشانی دژ ۴ کیلوگرمی ۳۴۰,۰۰۰
سیصد و چهل هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری ( پودر و گاز ) ۶ کیلویی… ۵۰۰,۰۰۰
پانصد هزار تومان
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت ۶ کیلوگرم ۱,۲۰۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست هزار تومان
شیر سیامی ای دبلیو جی مدل ۲.۵ اینچی ۷۱۰,۰۰۰
هفتصد و ده هزار تومان
اسپری اطفا حریق گتسان مدل G7027 حجم ۵۰۰ میلی… ۱۳۵,۰۰۰
صد و سی و پنج هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری روناک وزن ۱۲ کیلوگرم ۱,۱۴۵,۰۰۰
یک میلیون و صد و چهل و پنج هزار تومان
کپسول پودر و گاز ۶ کیلویی دژ ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
اسپری ضد حریق فایر استاپ مدل FMS-23 حجم ۵۰۰… ۱۲۰,۰۰۰
صد و بیست هزار تومان
کپسول آتش نشانی بیوورسال دژ مدل آلفا ظرفیت… ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی بایا سیلندر مدل CO2 ظرفیت ۴… ۱,۴۶۳,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار تومان
کپسول ۱ کیلویی پودر و گاز بایا ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
خاموش کننده co2 آرمان سیلندر ۳ کیلویی ۱,۰۰۰,۰۰۰
یک میلیون تومان
کپسول آتش نشانی ۱۲ کیلوگرمی CO2 دژ ۳,۸۲۱,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و بیست و یک هزار تومان
کپسول آتش نشانی سپهر ۶ کیلوگرمی ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی (پودری) ۲۵ کیلوگرمی دژ ۱,۵۰۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی بهمن ۴ کیلوگرمی ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی (پودری) سه کیلوگرمی دژ ۳۲۰,۰۰۰
سیصد و بیست هزار تومان
کپسول آتش نشانی بایا ۶ کیلوگرمی ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
کپسول آتش نشانی آب و گاز ۱۰ لیتری دژ ۵۰۳,۰۰۰
پانصد و سه هزار تومان
کپسول گاز استوانه ای آلپس ۲۲۰ گرمی Alps gas capsule ۱۶۳,۰۰۰
صد و شصت و سه هزار تومان
کپسول آتش نشانی بایا ۴ کیلوگرمی ۲,۵۱۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و ده هزار تومان
کپسول آب وگاز ۵۰ لیتری دژ ۳,۰۰۰,۰۰۰
سه میلیون تومان
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل ۴ وزن ۴… ۷۲۶,۰۰۰
هفتصد و بیست و شش هزار تومان
کپسول آب و گاز بایا ۷۱۰,۰۰۰
هفتصد و ده هزار تومان
کپسول آتش نشانی بایوفوم و بیوورسال ۱۰ لیتری… ۱,۳۰۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن ۶ کیلو گرم… ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
کپسول آتش نشانی آذر سیلندر مدل CO2 ظرفیت ۶… ۱,۴۵۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلوگرمی ۵۸۰,۰۰۰
پانصد و هشتاد هزار تومان
کپسول آتش نشانی آب و گاز ۶ لیتری دژ ۳۹۰,۰۰۰
سیصد و نود هزار تومان
کپسول آتش نشانی (پودری) ۱۲ کیلوگرمی دژ ۴۴۵,۰۰۰
چهارصد و چهل و پنج هزار تومان
کپسول آتش نشانی آب و گاز ۶ لیتری دژ ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
کپسول آتش نشانی (CO2) 12 کیلوگرمی دژ ۳,۵۰۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد هزار تومان
کپسول ۶ کیلویی co2 آرمان سیلندر ۱,۷۴۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن ۶ کیلوگرم… ۱,۶۷۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۴ کیلویی دژ ۳۷۰,۰۰۰
سیصد و هفتاد هزار تومان
کپسول ۱۲ کیلویی CO2 بایا همراه چرخ ۳,۱۰۰,۰۰۰
سه میلیون و صد هزار تومان
کپسول آتش نشانی (پودری) ۵۰ کیلوگرمی دژ ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
کپسول ۱ کیلویی پودر و گاز BC روناک ۴۱۰,۰۰۰
چهارصد و ده هزار تومان
توپ اطفا حریق اچ ای مدل ۰۰۱ ۳۱۷,۰۰۰
سیصد و هفده هزار تومان

کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی

۲۸۰,۰۰۰

کپسول آتش نشانی پودر و گاز دریا کد ۱۲۵ وزن ۶ کیلوگرم

۵۷۰,۰۰۰

ماسک تنفسی مداکس مدل ان۹۵ مجموعه ۱۲ عددی

۱۸۶,۰۰۰

کپسول آتش نشانی دریا مدل b-378 وزن ۳ کیلو گرم

۳۹۰,۰۰۰

کپسول آتش نشانی دریا مدل پایه فلزی وزن ۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰

کپسول آتش نشانی فایرکس کد F1 وزن ۱ کیلوگرم

۵۳۹,۰۰۰

کپسول اتش نشانی پودری دژ ۶ کیلوگرمی

۵۶۴,۳۰۰

اسپری اطفا حریق گتسان مدل G7027 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

۲۰۶,۱۰۰

کپسول آتش نشانی دریا مدل A-346 وزن ۲ کیلو گرم

۴۰۵,۰۰۰

توپ اطفا حریق کد ۰۱

۳۹۳,۰۰۰

اسپری ضد حریق گتسان مدل G-7027 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

۱۹۰,۵۰۰

کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت ۶ کیلوگرم

۱,۹۳۰,۰۰۰

کپسول آتش نشانی دریا مدل b-376 وزن ۱ کیلو گرم

۳۴۹,۰۰۰

کپسول آتش نشانی پودر و گاز سپهر کد P123 وزن ۶ کیلوگرم

۶۸۵,۰۰۰

کپسول آتش نشانی رادیانت مدل FML 1KG وزن  یک کیلوگرم

۴۱۵,۰۰۰

کپسول فایریکس کد ۸۷ وزن ۲ کیلوگرم

۷۵۹,۰۰۰

کپسول آتش نشانی دریا مدل A-344 وزن ۱ کیلو گرم

۳۶۴,۰۰۰

کپسول آتش نشانی سپهر مدل sep 12 وزن ۵۰ کیلوگرم

۴,۰۵۰,۰۰۰

کپسول آتش نشانی آب و گاز سپهر کد ۱۲۵ وزن ۱۰ کیلوگرم

۱,۰۱۰,۰۰۰

کپسول اتش نشانی پودری دژ ۱۲ کیلوگرمی

۷۲۰,۰۰۰

منبع :  فن ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا